6. Декларация за обработка на лични данни | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

Долуподписаният/та_________________________, ЕГН _________________________, постоянен адрес:_________________________, настоящ адрес_________________________ел. адрес / e-mail:_________________________, телефон за връзка: , втори телефон за връзка:

I. Информативна част. С подписването на настоящата декларация заявявам, че:

1. Предоставям на „ЮтеКредит България“ ЕООД с ЕИК 205559807, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „”Черковна” № 38, ет.1, офис 4 („Дружеството“) информация за себе си и за нуждите на пълната ми идентификация, проверка на идентификацията, установяване и оценка на моята кредитоспособност, представляваща лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Регламент (ЕС) 2016/679, а именно: данните от личната ми карта (включително с представянето й за проверка и със снемане на копие от нея за целите на предотвратяване прането на пари по реда на ЗМИП), както и данни относно имущественото и финансовото ми състояние (включително банкова, данъчна, осигурителна и друга информация), които данни ще бъдат обработвани от Дружеството и свързани с него лица като необходимо условие във връзка и с цел разглеждане на направено от мен сегашно или бъдещо искане за кредит, както и сключването и/или изпълнението на Договор за потребителски кредит (“Договор”) с Дружеството.

2. Запознат/а съм, съгласявам се и приемам Политиката за поверителност на данните на „ЮтеКредит България“ ЕООД, публикувана на уебсайта iutecredit.bg.

3. Информиран/а съм, че предоставените от мен лични данни и информация могат да бъдат предоставяни и/или разкривани от Дружеството на или от дружествата в групата на ЮтеКредит, когато това предоставяне и/или разкриване се изисква по закон, и/или при необходимост на трети лица – държавни и др. органи, институции и ведомства, или на трети лица – Обработващи лични данни по силата на договор с Дружеството с оглед изпълнение на правата и задълженията по Договора, на трети лица за проверка на кредитната ми надеждност, с оглед на получаване на справки от ЦКР на БНБ, Регистъра на Банковите сметки към БНБ, НОИ, МРРБ (НБД „Население“), МВР, във всички случаи при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни.

4. Информиран/а съм, че Дружеството ще разгледа, като одобри или отхвърли мое искане за сключване на Договора въз основа единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране, както и че ще бъда обект на решение за одобрение или отхвърляне, основаващо се на обработване, на основание чл. 22, параграф 2, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – доколкото същото е необходимо за сключването на Договора между мен и Дружеството. Уведомен/а съм, че Дружеството е задължено да прилага подходящи мерки за защита на моите права, свободи и легитимни интереси като субект на данните, включително да ми даде възможност да упражня правото си да направя искане за човешка намеса от страна на Дружеството, правото да изразя гледната си точка и да оспоря решението.

5. Информиран/а съм, че адресите за кореспонденция с Лицето за контакт по въпроси свързани със защита на личните данни в Дружеството, са следните: И. Антова, dpo@iutecredit.bg; гр. София, ул. „”Черковна” № 38, ет. 1, офис 4. Запознат/а съм, че имам право на жалба пред КЗЛД.

6. Предоставените от мен данни са точни и се задължавам в случай на промяната им преди сключването на Договора по т. 1 или по време на неговото изпълнение и до прекратяването му да предоставям своевременно на Дружеството съответния документ или информация за тяхната актуализация, а същото има право да ги проверява по всяко време.

II. Съгласия.

1. С настоящото декларирам, че давам своето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие Дружеството, в качеството му на кредитодател, да има достъп до и да извършва/получава справки, включително и по електронен път, в публичните бази данни на Националния осигурителен институт (НОИ) в обема съгласно Политиката за поверителност на данните на „ЮтеКредит България“, и да използва данните с цел идентификация, проверка на идентификация, установяване и оценка на моята кредитоспособност при и по повод подадено от мен искане за кредит, както и сключването и/или изпълнението на Договор за потребителски кредит.

2. Съгласие за маркетинг цели:

( ) Съгласен/а съм Дружеството да използва личните ми данни за целите на директен маркетинг и_________________________информация за преференциални условия, отстъпки и други промоционални оферти за срок от 2 години. ( ) Не съм съгласен/а Дружеството да използва личните ми данни за целите на директен маркетинг и_________________________информация за преференциални условия, отстъпки и други промоционални оферти за срок от 2 години.

3. Информиран/а съм, че мога да оттегля моето съгласие повсяко време, сподаване на искане по имейл, адресирано до Лицето за контакт. Запознат/а съм с последиците от отказ за предоставяне на личните ми данни, необходими за целите посочени по пар II, т.1, а именно – искането ми за сключване на Договор за потребителски кредит не може да бъде разгледано. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:_________________________/подпис/

_______________________________________________
име, презиме, фамилия