7. Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
Долуподписаният……………………………………………… (име, презиме, фамилия)ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността……………… постоянен адрес……………… гражданство……………… документ за самоличност: ………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. [_] Попадам/ [_] Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
При положителен отговор се посочва конкретната категория*, в която попада лицето:
[_] държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
[_] членове на парламенти или на други законодателни органи;
[_] членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
[_] членове на сметна палата;
[_] членове на управителни органи на централни банки;
[_] посланици и управляващи дипломатически мисии;
[_] висши офицери от въоръжените сили;
[_] членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
[_] кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
[_] членове на управителните органи на политически партии;
[_] ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
2. През последните 12 месеца [_] съм попадал/ [_] не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
При положителен отговор се посочва конкретната категория: …………….
2. [_] Попадам/ [_] Не попадам в категорите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП При положителен отговор се посочва конкретната категория:
[_] съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
[_] низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
[_] възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
[_] роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
[_] физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно
образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
[_] физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
3. През последните 12 месеца [_] съм попадал/[_] не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. При положителен отговор се посочва конкретната категория: ……………………………………..
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:……………………………………..
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
ДАТА: ………………………. ДЕКЛАРАТОР…………………. /подпис/
*Забележка: Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности винституциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.