1. Процедура за отпускане на потребителски кредити | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
В сила, считано от 05.06.2023 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. “ЮтеКредит България“ ЕООД, ЕИК 205559807, с адрес на управление: България, София 1505, ул. “Черковна” №38, ет. 1, офис 4, с, email:info@iutecredit.bgр тел: 0700 40 111, наричано по-долу “Кредитор” е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от Българската народна банка.
1.2. Настоящата Процедура за отпускане на потребителски кредити на физически лица (наричана по-долу “Процедура”), Тарифата и принципите за обработка на клиентски данни, описани в Политиката за защита на личните данни, съставляват неразделна част от и се прилагат спрямо всички договори, сключени между Кредитора и Клиента, и са достъпни за всички заинтересовани страни в офисите на Кредитора и на уебсайта му.
1.3. Кредиторът има право едностранно да изменя Процедурата, Тарифата и Политиката за защита на личните данни, като информира клиентите за промените най-малко 10 (десет) календарни дни преди влизането им в сила.
1.3.1. Ако Клиентът не е съгласен с промяната/промените, той има право да прекрати Договора, като уведоми Кредитора за това в писмена форма или по друг договорен начин в срока за разглеждане, посочен в точка 1.3. и след изпълнение на всички свои задължения, произтичащи от Договора/Договорите.
1.4. Ако Клиентът не се възползва от правото си, предвидено в точка 1.3.1, да прекрати Договора/Договорите, следва да се счита, че той е приел измененията и с това е декларирал, че няма последващи претенции към Кредитора във връзка с измененията на Процедурата, Политиката за защита на личните данни или Тарифата.
1.5. Срокът за предизвестие, установен в точка 1.3, не се прилага в случай, че промяната е по-благоприятна за Клиента (напр. намаляване на таксите) или в случай че са добавени нови услуги.
1.6. Процедурата и всеки, и всички договори, сключени въз основа на нея, се уреждат от законите на Република България.
1.7. Клиентът може по всяко време да поиска копие от настоящата Процедура в офисите на Кредитора или да я открие на уебсайта на Кредитора.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящата Процедура следните термини имат посоченото по-долу значение:
2.1. Рамково споразумение за потребителски кредити – споразумение, обвързващо Кредитора и Клиента, с което са уговорени условията, свързани с Клиентската сметка,
Персоналния кредитен лимит, в рамките на който се отпускат потребителски кредити и всички допълнителни услуги, свързани с потребителските кредити.
2.2. Договор – правнообвързващо споразумение между страните, съгласно което Кредиторът е приел да предостави, а Клиентът се е съгласил да получи потребителски кредит. Всеки договор се състои се от Договор за кредит, Рамково споразумение, настоящата Процедура и Тарифа на Кредитора, условията на Политиката за защита на личните данни и всички други споразумения, взаимни договорености и всички приложения към договорите, сключени между Страните (включително всякакви изменения и допълнения).
2.3. Погасителен план – правнообвързващ документ, който съдържа информация по отношение на дължимите погасителни вноски, техния падеж и други условия, свързани с изплащането им, както и обобщение на всяка вноска с разбивка по пера, включваща главницата, възнаградителната лихва, такси и други услуги.
2.4. Потребителски кредит или Кредит – потребителски кредит, отпуснат на Клиента, съгласно Закон за потребителския кредит (ЗПК), включително за закупуване на стоки и услуги или за рефинансиране на вече съществуващи парични задължения.
2.5. Персонален кредитен лимит (ПКЛ) – представлява максималната сума, която Клиентът може да получи като кредит от Кредитора.
2.6. Клиентска сметка – сметка, открита в платформата MyIute за Клиента, въз основа на Рамковото споразумение
2.7. Такса за разглеждане – таксата за разглеждане представлява такса, платима от Клиента на Кредитора за целите на оценка на заявлението, организиране и осигуряване на сумите, оформяне на Договора или допълнителните споразумения и приложения към него.
2.8. Допълнителни такси – всички други такси, които не са включени в Договора за кредит, и които Кредиторът може да приложи допълнително. Допълнителните услуги и тяхната стойност са посочени в Тарифата, която е публикувана на уебсайта на Кредитора.
2.9. Приложими закони – Закон за потребителския кредит, Закон за задълженията и договорите, Закон за защита на потребителите при договори за потребителски кредити, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и други приложими закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.
2.10. Заявление – Заявление за получаване на одобрение на Кредит, подадено в писмена форма, по електронен път или устно от Клиента до Кредитора.
2.11. ГПР – Годишният процент на разходите по кредита, които включват настоящи или бъдещи разходи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, такси от всякакъв вид, включително тези, дължими на посредници за сключването на
договора), изразен като годишен процент от общия размер на отпуснатия кредит. Годишният процент на разходи по кредита се изчислява по формула съгласно Приложение № 1 от ЗПК, като се вземат предвид общите разпоредби и допускания, посочени в ЗПК. За избягване на съмнения, при изчисляването на ГПР не се вземат предвид допълнителни такси.
2.12. Оценка на кредитоспособността – Процес на оценка на кредитоспособността и финансовите възможности на Клиента с оглед установяване на надежността за погасяване на Кредита.
2.13. АТМ – машина за теглене на пари в брой, собственост на Кредитора.
2.14. Офис – всеки офис, ползван от Кредитора, в който Клиентът може да извърши една или повече от следните дейности: да получи информация и/или консултация относно условията за кандидатстване, да получи и ползва Кредит; да кандидатства за потребителски кредит; да сключи договор за потребителски кредит; да извърши други дейности, съгласно настоящата Процедура и Рамковото споразумение. Местонахождението, работното време на офисите на Кредитора са посочени на Уебсайта на Кредитора.
2.15. ЦКР – Централен кредитен регистър, воден от Българската народна банка и действащ съгласно Наредба №22 на БНБ за Централния кредитен регистър.
2.16. НОИ – Национален осигурителен институт, институт, който събира и обработва данни относно осигуряването и доходите на физическите лица в България.
2.17. Кредитен посредник – лице, упълномощено от Кредитора да сключва договор за кредит от негово име.
2.18. Електронен подпис – подпис, положен от страните с помощта на мобилно устройство, който е равностоен на саморъчния подпис.
2.19. Такси – всички такси, начислявани от Кредитора в съответствие с Договора.
2.20. Процедура – настоящата Процедура за предоставяне на потребителски кредити на физически лица.
2.21. Лихва – Сума, платена от Клиента на Кредитора като възнаграждение за отпуснатия Кредит.
2.22. Закон за защита на личните данни – Законът за защита на личните данни в актуалната му редакция към съответния момент, ако друго не е изрично посочено.
2.23. Сума по кредит – размерът на кредита, съгласно посоченото в Договора за потребителски кредит.
2.24. Договор за кредит – договор за потребителски кредит или договор за обезпечен кредит, с всички приложения към него.
2.25. Клиент – физическо лице, което е влязло в договорни отношения с Кредитора и кандидатства за ползване на продуктите и услугите, предлагани от Кредитора.
2.26. Клиентски референтен номер – уникален номер, предоставян автоматично от системата на Кредитора на всеки един отделен Клиент.
2.27. Референтен номер на договор – уникален номер на всеки отделен Договор за потребителски кредит.
2.28. BGN – български лев. Кредитите се одобряват и отпускат от Кредитора в български лева и се възстановяват от Клиента в български лева(BGN)
2.29. MyIute – онлайн среда, която предлага на клиентите възможност за регистрация на Клиентска сметка, кандидатстване за кредити, преглед на салдата по кредитите и предстоящите събития в един общ изглед като помага на клиентите да погасяват кредитите си безпроблемно и навреме.
2.30. Страни – както са посочени в Договор за кредит или в Договора за обезпечен кредит.
2.31. Обезпечен договор за кредит – договор за кредит, обезпечен със залог на автомобил.
2.32. Дата на погасяване/падеж – датата, на която Клиентът е длъжен да погаси Кредита, включително всички такси към него.
2.33. Такса за отлагане/отсрочване – такса с определен размер, която Клиентът трябва да заплати, ако желае отложи/отсрочи плащането на съответната месечна вноска. Размерът на таксата за отлагане се определя, въз основа на Тарифата на Кредитора. Потребителят може да се възползва от това право веднъж за всяка месечна вноска.
2.34. Тарифа – регламент за допълнителни такси, лихви, свързани със забавяне на плащанията от страна на Клиента, който се публикува в офиса и на уебсайта на Кредитора.
2.35. Уебсайт – уебсайтът на Кредитора: www.iutecredit.bg

3. ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. Кредиторът има право да реши с кого да сключва или да не сключва договори (свобода на договаряне).
3.2. Кредиторът може да одобри и да сключи Договор, ако са изпълнени следните условия:
3.2.1. Клиентът е физическо лице, гражданин на Република България, навършил е 18 години и е правоспособен да сключи договор;
3.2.2. Самоличността на Клиента е надлежно установена;
3.2.3. Клиентът има доходи и може да си позволи Кредита, като от Клиента може да бъде поискано да представи документи, доказващи доходите му;
3.2.4. Клиентът е поискал Кредит от Кредитора и той е бил одобрен;
3.2.5. Клиентът е приел и подписал Рамково споразумение;
3.2.6. Клиентът приема и подписва Договор за потребителски кредит и приложенията към него и/или всеки друг договор, който се счита за необходим (напр. Договор за обезпечение и др.);
3.2.6.1. В случай на Договор за обезпечение, когато залогът е вписан в Централния регистър на особените залози на Република България (приложимо само за договорите за обезпечен кредит и договора за целеви обезпечен кредит).
3.3. Одобрението на Кредита зависи от Оценката на кредитоспособността. Кредиторът може да одобри Кредита и въз основа на данни от своята вътрешна база данни.
3.4. Кредиторът не сключва договори с лица, които не са български граждани и с клиенти, които не представят или отказват да представят данните/документите, поискани от Кредитора за целите на идентификацията и проверката и/или за Оценка на тяхната кредитоспособност и финансова възможност, както и в съответствие с изискванията на Кредитора, при поискване от негова страна, не предоставят достатъчно данни или документи за удостоверяване на законността на техните средства или са налице други основания за подозрения относно изпиране на пари (включително използване на подставено лице) или финансиране на тероризъм.
3.5. Кредиторът не сключва договори с клиенти, които са причинили преки или косвени вреди на Кредитора или заплаха от реални вреди, или са причинили вреди на репутацията на Кредитора, или имат задължения към Кредитора или други кредитори.

4. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ

4.1. Клиентът кандидатства за Кредит лично, като подава Заявление до Кредитора. Подаването на Заявлението може да се извърши чрез уебсайта на Кредитора, по телефон, чрез мобилно приложение (MyIute), в офиса на Кредитора или при Кредитен посредник или чрез друг канал, предоставен от Кредитора.
4.1.1. За подаване на Заявление за отпускане на Кредит чрез наличните дигитални канали, Клиентът ще трябва да предостави на Кредитора достъп до камерата и микрофона на телефона си. Клиентът следва да разполага с телефон, свързан с интернет, както и с подходящи хардуерни и софтуерни средства на него, като може да се наложи телефонът на Клиента да има четец за пръстови отпечатъци и/или възможности за лицево разпознаване.
4.2. В Заявлението Клиентът декларира личните си данни, електронна поща, телефон за връзка и др., както и исканата сума на Кредита и искания срок за погасяването му.
4.3. Кредиторът не носи отговорност за грешки при подаване на данните, допуснати от Клиента, и всички последици от подобни грешки са за сметка на Клиента.
4.4. С подаване на Заявлението Клиентът предоставя на Кредитора своето съгласие Кредиторът да извърши справка в ЦКР и НОИ. Клиентът се съгласява и потвърждава, че предоставеното на Кредитора съгласие за получаване на справки от ЦКР и НОИ ще бъде приложимо спрямо всички искания, които Клиентът е отправил към Кредитора в
рамките на действие на сключено между страните Рамково споразумение, съгласно оперативните правила за начина и реда на използване на данните от ЦКР и НОИ.
4.5. Преди Кредиторът да приеме да отпусне кредит, Кредиторът следва да установи дали Клиентът е или не е видна политическа личност или свързано с такова лице лице (наричано по-долу ВПЛ).
4.6. Преди подписване на Договора Кредиторът предоставя на Клиента цялата преддоговорна документация за искания Кредит, както и условията на Кредита.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА И ПРИНЦИПИ “ОПОЗНАЙ СВОЯ КЛИЕНТ” (ОСК)

5.1. Клиентът, или в изключителни случаи негов представител, представя данните и документите, поискани от Кредитора за идентифициране на Клиента.
5.2. Клиентът се идентифицира, въз основа на документи за самоличност, които са в съответствие със законодателството и се приемат от Кредитора (напр. паспорт, лична карта).
5.3. Клиентът или неговият представител може да бъде идентифициран чрез средство за комуникация, прието от Кредитора, или чрез средство за цифрова идентификация.
5.4. Кредиторът презюмира, че представените от Клиента документи са автентични, валидни и точни.
5.5. Кредиторът прави копие на документите, представени от Клиента, и ги съхранява на хартиен носител и/или в електронна форма, съгласно правилата на Политиката за защита на личните данни.
5.6. Кредиторът прилага, както българските, така и международните мерки за предотвратяване на изпирането на пари, финансирането на тероризма и укриването на данъци, както и мерките за прилагане на санкции. Поради това Кредиторът извършва мониторинг на своите клиенти, а също и върху дейността им (напр. икономическата дейност) и произхода на средствата на клиентите (прилагане на принципа “Опознай своя клиент”). Въз основа на посочените съображения Кредиторът има следните правомощия:
5.6.1. редовно да проверява идентификационната информация на Клиента или на представителя на Клиента и да получава от Клиента допълнителни документи и данни (вкл. гражданство, данъчна регистрация, местоживеене) през целия период на действие на договорните отношения с Клиента;
5.6.2. редовно и/или по своя преценка да изисква документи и данни относно дейността на Клиента, в това число данни относно целта и същността на сделките и правния произход на активите на Клиента, използвани при сделките;
5.6.3. да следи как Клиентът използва предоставените му от Кредитора услуги.
5.7. При прилагането на мерките за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и санкционните мерки Кредиторът използва методи, основани на риска, и избира подходящия и уместен обхват на мерките, като изхожда от естеството на сделките, както и от оценката за размера на риска, че Клиентът или друго лице, свързано със сделката, участва или може да започне изпиране на пари, финансиране на тероризма или да наруши установената санкция.

6. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВАТА ДОСТЪПНОСТ

6.1. Кредиторът оценява кредитоспособността на Клиента, въз основа на наличната информация, включително получената от Клиента, и по своя преценка, ако е необходимо, след извършване във външни бази данни, до които Кредиторът има законен достъп, на справки, имащи отношение към Oценката на кредитоспособността.
6.2. Клиентът е длъжен да предостави на Кредитора копия от документите, необходими за Оценката, както счита за необходимо от Кредитора, например:
6.2.1. Удостоверение за трудова заетост, и/или
6.2.2. Kопие от банкова справка, и/или
6.2.3. Документ за получаване на пенсия, в случай на пенсионер и др.
6.3. В случай на Заявление за сключване на договор за обезпечен кредит, Клиентът е длъжен да предостави на Кредитора валиден документ за собственост на предмета на залога за обезпечаване на Кредита.
6.4. В рамките на Оценката Кредиторът, по своя преценка, може чрез свои служители да проведе разговор с Клиента, по време на който може да поиска и получи допълнителни данни или допълнителни документи. Всички подобни разговори се записват и съхраняват в съответствие с правилата на Политиката за поверителност и ще бъдат част от досието на Клиента, съхранявано при Кредитора.
6.5. За целите на одобрението на Кредита, в съответствие с настоящата процедура, Клиентът декларира, че в деня на искането:
6.5.1. няма задължения като поръчител, както и неуредени задължения към държавата, финансови институции, настоящ или предишен работодател, друго физическо или юридическо лице или задължения, чийто падеж настъпва преди отпускане на Кредита, за който кандидатства, освен тези, за които е уведомил Кредитора в процеса на сключване на Договора;
6.5.2. не е издаден заповед за плащане или не е заведено съдебно дело и не са му известни обективно обосновани обстоятелства, които могат да доведат до това;
6.5.3. не е в несъстоятелност, не участва в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора;
6.5.4. всички данни, предоставени в Заявлението, са пълни и точни.
6.6. Ако по време на подаване на Заявлението Клиентът предостави неверни данни, в зависимост от момента на установяване на този факт, Кредиторът си запазва правото да откаже сключването на Договора и/или предоставянето на Кредита, или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) и всички договорни отношения с Клиента, без предизвестие и да поиска предсрочно погасяване на Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени лихви или такива, които ще бъдат начислени до датата на прекратяване на Договора. Кредитът се обявява за предсрочно изискуем с едностранно изявление на Кредитора, което може да бъде изпратено на телефонния номер (чрез SMS), посочен от Клиента в Заявлението, лично, на декларирания адрес или по електронна поща.
6.7. В случай че Кредиторът одобри Заявлението уведомява Клиента за това по електронна поща и/или на телефонен номер (чрез SMS или обаждане), лично в офиса или в офиса на Кредитен посредник или в средата MyIute.
6.8. Кредиторът има право да предложи на Клиента условия за сключване на договор, различни от заявените, включително по-кратък срок за изплащане на Кредита или по-нисък размер на Кредита. Ако Клиентът се съгласи с предложението, като подпише договора, Кредиторът не изисква от Клиента да подава ново Зявление.
6.9. Срокът за одобрение на Заявлението е 72 (седемдесет и два) часа от подаването му. Ако Заявлението не бъде одобрено в рамките на този срок, то ще се счита за отхвърлено.
6.10. Кредиторът си запазва правото да отхвърли Заявлението без да обосновава решението си, като изпрати писмено уведомление до Клиента по електронна поща, чрез SMS на посочения телефонен номер, като го покаже в средата на MyIute или чрез мълчалив отказ. За мълчалив отказ на Заявлението ще се считат случаите, в които Кредиторът не изпрати на Клиента уведомление за одобрение на Кредита в рамките на сроковете, предвидени за разглеждане на Заявлението.
6.11. Таксата за разглеждане е дължима в деня на подписване на Договора за потребителски кредит, като се погасява от Клиента с дължимите месечни вноски съгласно Погасителния план, приложение към Договора за кредит. Конкретният размер на Таксата за разглеждане се посочва в Договора за потребителски кредит. За яснота, Таксата за разглеждане се заплаща в пълен размер и в случай на предсрочно погасяване на Кредита или предсрочно прекратяване на Договора по каквато и да е причина.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

7.1. Всеки договор се счита за сключен и влиза в сила от момента, в който Клиентът го подпише на хартиен носител или по електронен път.
7.2. Всеки Договор и всяко Заявление могат да бъдат физически подписани в офисите на Кредитора или в офисите на Кредитен посредник. Електронното подписване може да се извърши в MyIute или друга онлайн среда. Страните се съгласяват и потвърждават, че
всички изявления, свързани със Заявлението, сключването, изпълнението и прекратяването на Договора, подписани с обикновен или усъвършенстван електронен подпис, са равностойни на саморъчно положен подпис.
7.3. За електронно подписване в средата MyIute се използва електронният сертификат на Клиента, съхранен в устройството (телефона) на Клиента. При натискане на бутона “Подпиши” приложението иска биометрични данни (пръстов отпечатък или лицева идентификация) или ако това е разрешено, в случай на iPhone – ПИН кода на телефона на Клиента. Биометричната информация се използва за получаване на резултат от проверката от защитеното хранилище на телефона (т.е. Secure Enclave за iPhone) и с помощта на сертификата MyIute, съхраняван там, се създава подписа за PDF документа и се изпраща до сървърите на Кредитора, където бива добавен към PDF файла. Никаква биометрична информация няма да бъде изпратена до сървърите на Кредитора, както и не е възможно да се извлече биометричната информация от този подпис. Ако биометричните данни не са конфигурирани, а в случай на iPhone не е конфигуриран и телефонният ПИН код, тогава Договорът или Заявлението се подписват електронно, като се използва декларираният от Клиента телефонен номер, на който Кредиторът изпраща уникален код с еднократна парола (OTP), който Клиентът следва да въведе в рамките на 3 минути на показаната му подстраница. Ако въведеният OTP код съвпадне с изпратения от Кредитора код, Договорът или Искането следва да се считат за подписани.
7.4. За електронно подписване извън средата MyIute Кредиторът изпраща уникален линк на електронната поща на Клиента и при отваряне на линка се изпраща OTP на посочения от Клиента телефонен номер, който Клиентът трябва да въведе в рамките на 3 минути на показаната му подстраница. Ако въведеният OTP код съвпадне с изпратения от Кредитора код, Договорът или Заявлението следва да се считат за подписани.
7.5. Договорът за обезпечен кредит се счита за подписан и сключен от момента, в който Клиентът лично подпише Договора и приложенията към него и бъде информиран за всички права и задължения, произтичащи от него. Договорът за обезпечен кредит влиза в сила след подписването на Договора от Клиента с Кредитора и вписването на залога в Централния регистър на особените залози на Република България.
7.6. Всяка сума, одобрена и отпусната от Кредитора на Клиента, се счита за Кредит, одобрен от Кредитора, съгласно условията на Договора.

8. ИЗПЛАЩАНЕ НА КРЕДИТА

8.1. Кредиторът изплаща целия Кредит или част от него на Клиента в съответствие с Договора и/или въз основа на допълнителни инструкции на Клиента.
8.2. Кредитът може да бъде отпуснат по банкова сметка на Клиента, на каса на “Easy Pay”, или в случай на закупуване на стоки или услуги чрез Кредитен посредник – по банкова сметка на Кредитния посредник, или по друг начин, договорен между Клиента и
Кредитора. Всеки начин за изплащане на средства може да подлежи на допълнителни такси, съгласно посоченото в Тарифата. Клиентът се съгласява, че всяка допълнителна такса ще бъде събрана от отпуснатия Кредит.
8.2.1. Клиентът носи отговорност за верността на данните на банковата сметка, по която иска да бъде преведен Кредитът, включително и за всяко трето лице, което може да участва.
8.2.2. В случай че Договорът се сключва чрез Кредитен посредник с намерение да се закупят стоки или услуги на Кредитния посредник, страните са се договорили, че Кредиторът следва да сумата на Кредита директно по банковата сметка на Кредитния посредник, а Клиентът е длъжен да върне Кредита на Кредитора съгласно Договора. Кредиторът не носи отговорност, ако Кредитният посредник е в процедура по несъстоятелност или ликвидация или по друга причина, която може да спре превода на сумата на Кредита.
8.3. Ако Клиентът предостави на Кредитора невярна съществена информация или обстоятелствата, които са основание за отпускане на Кредита, се променят (вкл. финансовото състояние на Клиента се влоши, при установянане наличието на тежести по отношение на обекта, предоставен като обезпечение, които не са били известни на Кредитора), Кредиторът има право да откаже отпускането на Кредита или на част от него въз основа на Договора.

9. ЛИХВИ, КОМИСИОНИ И ГПР

9.1. Кредиторът има право на лихви и други такси, както е договорено в Договора.
9.2. Клиентът заплаща лихви и други договорени такси в сроковете и при условията, договорени в Договора, и в съответствие с Погасителен план. Кредиторът започва да изчислява лихвата от датата на подписване на Договор за кредит.
9.3. Лихвата се изчислява ежемесечно по метода на простата лихва върху остатъчната сума на Кредита.
9.4. Таксата за разглеждане е таксата, която Клиентът заплаща на Кредитора за анализа на заявлението за кредит, организирането на средства, оформянето на Договора или измененията на Договора съгласно точка 6.10 от настоящата Процедура.
9.5. Кредиторът има право да получи таксата за разглеждане и в случай, че Клиентът не ползва Кредита или Кредиторът не отпусне заеманата сума поради това, че Клиентът е предоставил на Кредитора значителна невярна информация в заявлението за отпускане на кредит или в други документи, представени на Кредитора (вкл. в уведомления и удостоверения).
9.6. Общата цена на Кредита включва всички разходи, в това число лихви, такси, договорно възнаграждение и всички други видове плащания, които Клиентът има задължение да
плати във връзка с Договора за кредит и за които Кредиторът знае или би трябвало да знае, включително такси за допълнителни услуги, свързани с Кредита. В ГПР не се включват нотариални такси или държавни такси. Първоначалният ГПР включва общите разходи по Кредита на Клиента, настоящи или бъдещи, (включително лихва, други преки или косвени разходи, такса за разглеждане, договорна такса или плащания от всякакъв вид), произтичащи от отпускането на Кредита, и представлява годишен процент на разходите по кредита (ГПР). Лихвеният процент за един ден се изчислява като 1 / 365-та част от годишния лихвен процент. В случай че Клиентът просрочи плащанията, той дължи на Кредитора, освен договорната лихва, и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху цялата просрочена сума за целия период – от датата на падежа до датата на цялостно изплащане на сумата. Изчисляването на първоначалния размер на ГПР се извършва, въз основа на условията на Договора, които са в сила към момента на сключване на Договора за потребителски кредит или неговото изменение (включително действащия към този момент лихвен процент). При изчисляване на общия размер на Кредита и на първоначалния ГПР се счита, че Кредитът е отпуснат незабавно и изцяло на Клиента, като Договорът остава в сила до крайната дата на погасяване, уговорена в Договора за кредит, и страните изпълняват надлежно задълженията си, произтичащи от Договора.
Годишният процент на разходите по Кредита се посочва в Договора за кредит и се изчислява в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит, като се вземат предвид следните допускания:
– Договорът за кредит е валиден за посочения в него срок, за който е сключен;
– Всяка от страните следва до изпълнява задълженията си точно и в срок в съответствие с условията на Договора за потребителски кредит и Рамково споразумение;
– Не се начисляват разходи за събиране на кредита, лихви за забава и/или неустойки поради неизпълнение на задълженията от страна на Клиента.
Общата цена на Кредита се променя в случай на отклонение от горните допускания.
9.7. Договорът се сключва при обменен курс 1,95583 лева за евро (EUR). При промяна на съотношението лев/евро (среден обменен курс, публикуван от БНБ) с повече от 5%, размерът в левове на неплатените вноски за погасяване се променя автоматично съобразно действителната промяна. В резултат на това ГПР се променя съгласно условията на Договора, за което Кредиторът уведомява Клиента в писмена форма по пощата или по електронна поща в срок до 10 (десет) работни дни от подобна промяна.
9.8. В случай на макроикономически отклонения, които могат да доведат до най-малко 5% обезценяване на средния обменен курс на еврото в български лева (EUR/лев) като едностранна мярка, въведена от БНБ, или до 5% обезценяване на средния обменен курс на еврото в български лева измерено чрез увеличаване на средния обменен курс на
еврото в български лева, публикуван от БНБ на интернет страницата й, Кредиторът си запазва правото да преизчисли и увеличи със същия процент на обезценка/девалвация всички задължения, дължими от Клиента на Кредитора по Договора (включително, но не само, задължения за главница, лихви, такси и възнаграждения).

10. ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

10.1. По време на действието на Договора, Кредиторът предоставя безплатно на Клиента Погасителния план.
10.2. Погасителният план съдържа данни за дължимите вноски по кредита и техния падеж и условията, свързани с плащането на тези суми, преглед на всяко плащане с данни за главницата, Лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, таксите и допълнителните разходи.
10.3. Клиентът може да види Погасителния план в клиентския си профил. По искане на Клиента, Кредиторът предоставя Погасителния план на Клиента по пощата или по електронен път на неговата електронна поща.

11. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА И ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

11.1. Клиентът се задължава да погасява Кредита при условията, предвидени в Договора, в съответствие със сумите, посочени в погасителния план на всеки Договор за потребителски кредит.
11.2. Клиентът погасява кредита по банковата сметка на Кредитора, посочена в договора или на уебсайта на Кредитора, в MyIute или в Договора за потребителски кредит. Когато това е възможно, Клиентът може да погаси Кредита и чрез банкомати за плащане в брой.
11.3. Клиентът заплаща отделно и за своя сметка всички разходи, които може да понесе във връзка с изпълнението на Договора.
11.4. Клиентът следва да използва или своя Клиентски референтен номер или Референтен номер на Договора за погасяването, като при използването на референтен номер на Кредита ще се счита, че Клиентът дава ясни инструкции кои задължения се погасяват, а при използването на референтен клиентски номер Клиентът потвърждава, че ако същият има повече от един неплатен кредит или други изискуеми задължения към Кредитора, погасяването на тези плащания ще се извършва по преценка на Кредитора.
11.5. В случай че Клиентът има повече от един непогасен кредит към Кредитора и не даде конкретни указания за погасяването на задълженията, при разпределение на получените суми от Клиента се погасява най-обременителното за Клиента задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако
всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно. Във всички случаи се спазва следния ред за погасяване на задълженията:

  1. съдебни и извънсъдебни разходи за събиране на вземания, разходи за напомнящи писма, изпращане на съобщения;
  2. такси;
  3. начислени наказателни лихви или неустойки за забава;
  4. договорна лихва;
  5. 5) главница по кредита.

11.6. Всички погасителни вноски, извършени чрез банков превод, се считат за валидни от момента на постъпване на установимите средства по банковата сметка на Кредитора. Ако средствата, получени от Кредитора, не могат да бъдат идентифицирани като платени от Клиента, погасяването не се счита за валидно до момента на идентифицирането му и Клиентът носи всички последици от забавеното плащане.
11.7. В случай че Клиентът изплати сума, която не е достатъчна за погасяване на всички задължения, първо се погасяват разходите, свързани с неизпълнението и ненавременното изпълнение на задълженията на Клиента, както е посочено в точка 11.5.
11.8. Клиентът има право да погаси предсрочно целия Кредит или част от него, като подаде писмено заявление за предсрочно погасяване до Кредитора.
11.9. В случай на предсрочно погасяване на Кредита, Клиентът е длъжен да заплати неизплатената главница на Кредита, оставащата такса за разглеждане и начислените лихви и такси до деня на предсрочното погасяване.
11.10. В случай на предсрочно погасяване на Кредита от страна на Клиента, Кредиторът има право на обезщетение за всички разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, в размер на 1 % от размера на предсрочно погасения Кредит, когато оставащият срок на Договора е по-дълъг от една година, и в размер на 0,5 % от размера на предсрочно погасения Кредит – когато оставащият срок на договора е по-кратък от една година. В случай че Кредиторът е претърпял загуби от предсрочното погасяване на суми по Кредита, надвишаващи размера на определеното обезщетение, той може да поиска по-голямо обезщетение в съответствие със законовите изисквания. Клиентът не дължи обезщетение за предсрочно погасяване на Кредита, когато той е прекратен въз основа на надлежно упражнено право на отказ.
11.11. Клиентът заплаща таксата за предсрочно погасяване на Кредитора в деня на предсрочното погасяване на сумата по Кредита или на част от нея.
11.12. Ако Клиентът не погаси Кредита в пълен размер или част от него в сроковете, определени от Кредитора се счита, че Клиентът се е отказал от искането за предсрочно погасяване.
11.13. В случай че Клиентът извърши плащане към Кредитора, което надвишава дължимите суми (надплащане), и не уведоми в писмена форма Кредитора за намерението си да погаси изцяло или частично Кредита, се счита че не е извършено предсрочно погасяване и плащанията се приемат като предсрочно осигуряване на средства за бъдещи задължения на Клиента. Кредиторът си запазва правото да използва тези суми за уреждане на вземания, които Кредиторът би могъл да има към Клиента, произтичащи от Договора/Договорите или одобрените Заявления на Клиента, в случай че тези вземания са изискуеми.
11.14. Ако след пълното погасяване на задълженията останат средства, Кредиторът ги връща на Клиента, като превежда сумата по банковата сметка на Клиента, ако тя е известна на Кредитора, или по друг начин, посочен от Клиента.
11.15. Предсрочното погасяване на Кредита може да се извърши и чрез одобряване на нов Кредит за Клиента от страна на Кредитора (“Кредит за целите на рефинансиране”). Кредитът за рефинансиране може да бъде одобрен само в случай на пълно (а не частично) погасяване на съществуващите задължения на Клиента. Кредиторът не е длъжен да одобри Кредита за целите на рефинансиране.

12. ПРАВО НА ОТКАЗ

12.1. Клиентът има право, без да заплаща обезщетение или неустойка, и без да посочва причина, да се откаже от Договора в срок от 14 дни от датата на сключване на Договора или от датата, на която Клиентът е получил и подписал Договора за потребителски кредит.
12.2. Правото на отказ от Договора се счита за упражнено, при условие че Клиентът изпрати писмено уведомление до Кредитора преди изтичането на крайния срок. Ако Клиентът извърши пълно погасяване на Договора за кредит в рамките на 14-дневния срок за отказ и не уведоми Кредитора за намерението си да се откаже от Договора, погасяването ще се счита за надплащане съгласно точка 11.13.
12.3. В случай че Клиентът упражни правото си на отказ от Договора, той е длъжен да върне на Кредитора главницата и да заплати начислените лихви за периода от датата на подписване на Договора до датата на погасяване на главницата и начислените лихви, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни от изпращане на уведомлението до Кредитора за упражняване на правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на лихвения процент на ден, договорен в Договора за потребителски кредит.
12.4. В случай че Клиентът изпрати своевременно уведомление за упражняване на правото си на отказ до Кредитора, но в 30-дневния срок не заплати на Кредитора дължимата сума, Договорът продължава действието си при условията, при които е сключен,
включително с прилагането на Погасителния план с всички последици от евентуална забава на Клиента.

13. ОТЛАГАНЕ/ ОТСРОЧВАНЕ НА МЕСЕЧНА ВНОСКА

13.1. Клиентът има право да поиска отлагане/ отсрочване на съответната месечна вноска, като в този случай Клиентът е длъжен да заплати такса за отсрочване. Таксата е невъзвръщаема и неконвертируема еднократна парична престация, чийто размер е публикуван в Тарифата, която Клиентът заплаща, за:

  • съгласие със забавянето на изплащането на месечната вноска;
  • спиране изчисляването на неустойките;
  • спиране на дейностите по събиране на вземания, които биха увеличили общия дълг на Клиента; и

13.2. Клиентът потвърждава, че в случай на дори частично неплащане на дължимите суми, включително таксата за отсрочване, в договорения срок, Кредиторът има право да изчисли лихвата за забава със задна дата, считано от датата на падежа на месечната вноска. За яснота, Таксата за отсрочване не подлежи на възстановяване, нито преобразуване като плащане на месечна вноска, лихва, комисиона или други такси, дължими от Клиента.

14. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ

14.1. Ако Клиентът не изпълни изцяло и в срок задълженията си по Договора, Кредиторът разполага със следните права:
14.1.1. да начисли лихвата за забава върху просрочената сума от датата на падежа до изплащането на дължимата сума. Лихвата за забава е в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.
14.1.2. да изчислява и начислява административна такса(и) за уведомления за просрочени задължения, изпратени чрез SMS, и административна такса за писмени уведомления, изпратени, както следва: първо писмено предупреждение, второ писмено предупреждение, писмено предупреждение преди прекратяване на Договора и писмено уведомление за прекратяване на Договора. Таксата се изчислява съгласно Тарифата, валидна към деня на уведомяването.
14.1.3. да предприеме всички необходими действия в съответствие с приложимото законодателство, включително да прекрати предсрочно Договора и всички други договори, сключени между страните, и да извърши всички необходими действия за събиране на вземанията си пред всички компетентни органи и институции, включително, но не само, съдилища, нотариуси, съдебни изпълнители и други.
14.1.4. Да предоставя информация за задълженията на Клиента на Централния кредитен регистър, която може да повлияе на бъдещата кредитоспособност на Клиента. Данните за Клиента се предоставят на Централния кредитен регистър в съответствие с действащото законодателство.
14.1.5. Всички други права, надлежно описани в Рамковото споразумение, подписано между Кредитора и Клиента.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Кредиторът има право да прекрати всички Договори и да изиска от Клиента да погаси неизплатения кредит/ кредити, начислените лихви, такси, неустойки и други вземания, произтичащи от Договорите, в срок до 3 (три) работни дни от получаване на съответното уведомление от Кредитора , ако:
15.1.1. Стане ясно, че Клиентът е предоставил на Кредитора невярна съществена информация в Заявлението за отпускане на кредит или в други документи, представени на Кредитора (вкл. уведомления, удостоверения);
15.1.2. Клиентът не изпълнява надлежно задълженията си за плащане, произтичащи от Договора/Договорите;
15.1.3. Клиентът не изпълнява надлежно някое или всички задължения, произтичащи от Договора/Договорите ;
15.1.4. пазарната стойност на обекта, предмет на обезпечението, намалява по такъв начин, че стойността на обекта, предмет на обезпечението не е достатъчна за удовлетворяване на вземанията на Кредитора, произтичащи от Договора, или се появи недействителност на обезпечението и Кредиторът и Клиентът не успеят да постигнат споразумение за учредяване на допълнително обезпечение;
15.1.5. настъпят събития, които застрашават надлежното изпълнение на Договора от страна на Клиента;
15.2. В случай на прекратяване на договора, Кредитът, заедно с всички такси и натрупаните Лихви до датата на реалното погасяване, става незабавно изискуем. Окончателната сума, която Клиентът трябва да плати поради прекратяване от страна на Кредитора на Договора, ще бъде посочена от Кредитора в уведомлението за прекратяване.
15.3. Всички клаузи за прекратяване на договора и последиците от забава на плащането са надлежно описани в Рамковото споразумение договор, подписано между Кредитора и Клиента.

16. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

16.1. Клиентът може да подаде жалба с писмо до адреса на Кредитора, посочен по-горе.
16.2. На всички жалби Кредиторът предоставя отговор във възможно най-кратък срок, като полага максимални усилия да отговори в рамките на 30 дни.

17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1. Клиентът е информиран, че личните му данни могат да бъдат предадени на дружество за събиране на вземания, както и да бъдат обработвани за целите на Oценка на кредитоспособността му.
17.2. Кредиторът обработва личните данни на Клиента и може да ги предава в други държави, членки на ЕС или ЕИП, или в други държави, нечленуващи в ЕС или ЕИП, с предварително одобрение от Комисията за защита на личните данни.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. Никоя страна да носи отговорност пред другата за забавяне или пропуск при изпълнението на задълженията, дължащи се на непреодолима сила (както е определено по-долу).
18.2. “Непреодолима сила” означава всяко събитие, което не може да бъде предотвратено или предвидено, настъпило след подписването на Договора между Кредитора и Клиента и което води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от Кредитора по Договора, включително, но не само: правни, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, епидемии, бунтове, въстания, конфликти или размирици, война, терористични атаки, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общи стачки, ембарго.
18.3. В случай на непреодолима сила Кредиторът предприема всички разумни действия и мерки за ограничаване на загубите и щетите и уведомява Клиента в едноседмичен срок от датата на приключване на непреодолимата сила.
18.4. Липсата на средства няма да се счита за непреодолима сила, както по отношение на Кредитора, така и по отношение на Клиента.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19.1. Всички уведомления между страните във връзка с Договора се извършват в съответствие с него.
19.2. Ако някоя разпоредба или част от разпоредбите на настоящата Процедура бъдат обявени за недействителни, останалите разпоредби остават в сила, а недействителните разпоредби ще бъдат заменени с приложими разпоредби, които отговарят на първоначалните намерения на страните във възможно най-голяма степен.
19.3. С подписване на Договора Клиентът потвърждава, че е прочел и разбрал настоящата Процедура и е напълно съгласен с нея.