Conditions | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

“ЮтеКредит България” ЕООД, ЕИК: 205559807, Адрес: София 1527, район “Оборище”, ул. „Черковна“ №38, вх.А Регистрация като финансова институция с рег. № BGR00415 от БНБ Телефон: 0700 40 111      |           e-mail: info@iutecredit.bg           |           www.iutecredit.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЮТЕКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат отношенията между “ЮтеКредит България” ЕООД („ЮтеКредит“ или „Кредитора“) и физическите лица –кредитополучатели (наричани по-долу „Клиенти““) във връзка с предоставянето на потребителски парични кредити.
  • Настоящите Общи условия са неразделна част от договора за потребителски паричен кредит, сключен между ЮтеКредит и Клиента, за който същите са приложими („Договора“, „Договор за кредит“ или „Договора за потребителски кредит“). С подписването и приемането на настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че е запознат с предлаганите от ЮтеКредит Общи условия и е съгласен с техните разпоредби. В случай на противоречие между Общите условия и Договора за Кредит, разпоредбите на Договора за кредит ще имат приоритет.
  • Настоящите Общи условия се поставят на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на ЮтеКредит и са на разположение на интернет страницата на ЮтеКредит, на адрес: iutecredit.bg .
 2. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ
  • ЮтеКредит предоставя на Клиента паричен потребителски кредит въз основа на искане от Клиента, отправено в съответствие с реда и начина, уговорени в настоящите Общи условия.
  • Кандидатстването за потребителски кредит се извършва чрез заявка онлайн на интернет страницата на Кредитора iutecredit.bg, чрез мобилното приложение MyIuteApp или чрез искане за отпускане на кредит направено в някой от офисите на ЮтеКредит или партньорски офис.
  • При попълване на заявката онлайн на интернет страницата на Кредитора или чрез мобилното приложение MyIuteApp, Клиентът предоставя личните си данни, посочва желания размер на кредита, срока на кредита, наименованието на кредитния продукт, при условията на който желае да ползва кредита, както и друга информация, предвидена във формата на заявление за конкретния кредитен продукт, за който Клиентът кандидатства.
  • Когато искането за кредит се извършва в някой от офисите на ЮтеКредит или в партньорски офис, Клиентът предоставя информацията по чл. 2.3. и други необходими данни на служител на ЮтеКредит или на служител на партньор на ЮтеКредит.
  • Преди сключването на договор за потребителски кредит, ЮтеКредит предоставя на Клиента актуалните Общи условия и Стандартен европейски формуляр, съдържащ цялата необходима преддоговорна информация за кредита, а при поискване и проект на текста на Договора за кредит на български език.
  • Преддоговорната информация се предоставя по ясен и разбираем начин, на български език.
  • Когато искането за кредит се подава чрез заявка онлайн на интернет страницата на Кредитора, то се подвърждава от Клиента електронно чрез маркиране на задължителните полета в заявката. Когато искането за кредит се подава чрез мобилното приложение MyIuteApp, то се потвърждава електронно след маркиране на задължителните полета в заявката, потвърждаването им чрез натискане на бутон „Съгласявам се и потвърждавам“ („Agree and Submit“).
  • С поставяне на отметки в съответните квадратчета и натискане на бутон „Съгласявам се и потвърждавам“ („Agree and Submit“) Клиентът потвърждава, че е прочел и се съгласява с Декларацията за обработка на личните данни, получил е и се е запознал с преддоговорната информация по чл. 8 от ЗПФУР, запознал се е с Общите условия на ЮтеКредит България ЕООД за предоставяне на парични потребителски кредити и желае да подаде Искане за кредит при избраните параметри.
  • С подаването на искането за кредит, Клиентът упълномощава ЮтеКредит да извършва проверки и справки в Централния кредитен регистър, Национален Осигурителен Институт, телефонните оператори, други относими регистри и държавни органи и трети лица, относно достоверността на представените от него данни и съответствието им с Общите условия и Договора за кредит.
  • В случаите на сключване на Договор за потребителски кредит от разстояние, за целите на идентификация на Клиента, Клиентът предоставя копие на своя официален документ за самоличност и Страните използват технологията GetID, която осигурява: Оптично разпознаване на символи (Optical Character Recognition), проверка по лицево разпознаване (Face Match verification) и тестване на жизнеността (Liveness testing). Клиентът потвърждава, че е уведомен, че в случай, че не предостави необходимите за идентификацията лицеви изображения и други данни, ЮтеКредит няма да бъде в състояние да го идентифицира и да му предостави исканата услуга по електронен път.
  • В случаите на сключване на Договор за потребителски кредит в офис на ЮтеКредит или партньорски офис, Клиентът се идентифицира лично с документ за самоличност.
  • ЮтеКредит може да изиска от Клиента документи или копия от документи, необходими за неговата идентификация, оценка на кредитоспособността, включително, във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, да извършва текущо наблюдение и периодични справки в регистрите, за да идентифицира клиента по време на действието на Договора за кредит, съответно, да се изискват допълнително необходими документи и информация.
 3. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТА
  • ЮтеКредит оценява кредитоспособността на Клиента въз основа на налична информация, в това число информация, получена от Клиента и по своя преценка при необходимост след извършване на справки в Централния кредитен регистър, Национален Осигурителен Институт и проверки при други регистри, бази данни и трети лица, имащи отношение към проверката на кредитоспособността на Клиента, до които ЮтеКредит правомерно има достъп. Когато въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите, Кредиторът откаже да предостави кредит, той незабавно и безвъзмездно уведомява Клиента за резултата от извършената проверка и за консултираната база данни, освен когато предоставянето на съответната информация противоречи на закона.
  • ЮтеКредит има право да предложи на Клиента условия за сключване на договор, различни от исканите, включително по-кратък срок за връщане на кредита или по-нисък размер на кредита.
  • Искането за кредит не обвързва ЮтеКредит със задължението да сключи договор за потребителски кредит с Клиента, като ЮтеКредит има право да откаже предоставянето на кредита на Клиента, без да се мотивира.
  • Клиентът дължи на ЮтеКредит еднократна такса за разглеждане. Еднократната такса за разглеждане се дължи в деня на подписване на Договора за кредит, финансира се от Кредитора и се възстановява от Клиента с дължимите месечни вноски съгласно погасителния план, приложение към Договора за кредит („Погасителния план“). Размерът на еднократна такса за разглеждане е посочен в Договора за кредит.
 4. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ. УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА
  • Когато ЮтеКредит одобри искането за кредит и Клиентът е предварително запознат и съгласен с предоставената му преддоговорна информация, приема настоящите Общи условия и текста на Договора за кредит, страните подписват Общите условия и Договора за кредит.
  • В случаите на сключване на договора за потребителски кредит от разстояние – чрез интернет страницата на Кредитора или чрез мобилното приложение, на основание чл. чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), страните се съгласяват да бъдат обвързани от електронни изявления, отправени една спрямо друга. Електронните изявления адресирани до ЮтеКредит следва да бъдат отправени чрез интернет страницата на ЮтеКредит или чрез мобилното приложение MyIuteApp. Електронните изявления адресирани до Клиента, следва да бъдат отправени чрез електронна поща, чрез интернет страницата на ЮтеКредит или чрез мобилното приложение
  • На основание чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, страните приемат, че всички изявления по повод кандидатстване, сключване, изпълнение и прекратяване на договор за потребителски кредит помежду им, подписани с обикновен или усъвършенстван електронен подпис ще имат значението на саморъчно подписани изявления.
  • Договорът за Кредит се сключва в писмена форма и влиза в сила след подписването му и подписването на настоящите Общи условия от страните В случай на сключване на договор за потребителски заем чрез мобилното приложение MyIuteApp, споразумението и Общите условия се подписват от Клиента чрез използване на електронния сертификат на Клиента, съхраняван в устройството (телефона) на Клиента. Чрез натискане на бутона „Подписване“ приложението ще поиска биометрични данни (пръстов отпечатък или идентификатор на лицето) или ако това е активирано, при използване на iPhone ще изисква ПИН на телефона на Клиента. Биометричната информация ще се използва за получаване на резултат от проверката от защитеното съхранение на телефона (т.е. Secure Enclave за iPhone) и с помощта на съхранявания там сертификат MyIute, подписът за PDF документ ще бъде създаден и изпратен до сървърите на Кредитора, където той ще бъде добавен към PDF файла. Никаква биометрична информация няма да бъде изпращана до сървърите на заемодателя, както и не е възможно да се извърши обратно проектиране на биометричната информация от този подпис. Ако биометричните данни не са конфигурирани и в случай на iPhone телефонният ПИН също не е конфигуриран, тогава Договорът за заем ще бъде подписан по електронен път, като се използва декларираният от клиента телефонен номер, където Кредиторът ще изпрати уникална еднократна парола (OTP код), който Клиентът трябва да въведе в рамките на 3 минути в показаната му подстраница. Ако въведеният OTP код съвпада с този, изпратен от Кредитора, се подписва Договорът за заем. Копие от същия в PDF формат е достъпно за изтегляне от MyIuteApp.
  • Кредитът се усвоява, като сумата по кредита се предава на Клиента по един от следните начини по избор на Клиента:
   • чрез превод по посочена от Клиента банкова сметка. Клиентът носи пълна отговорност за точното посочване на банковата сметка, по която желае да бъде преведена сумата по кредита.
   • чрез нареждане на сумата към Клиента чрез системата на “ИзиПей” („EasyPay“) и предаването и в брой.
   • в брой, чрез АТМ-устройство на Кредитора.
  • Когато сумата по кредита се получава в брой в някой от oфисите “ИзиПей” („EasyPay“), Клиентът се идентифицира с документ за самоличност.
  • Когато сумата по кредита се получава в брой на АТМ-устройство на Кредитора, Клиентът се идентифицира с номера на кредита и индивидуално генерирана и изпратена от Кредитора до посочен от Клиента мобилен телефонен номер четирицифрена еднократна парола, в рамките на срока на валидност на последната.
  • Клиентът носи пълната отговорност за опазването в тайна на предоставената му еднократна парола, както и за опазването в тайна на номера на кредита. Клиентът носи пълната отговорност да гарантира, че никоя трета страна няма достъп до неговия телефон или друго устройство или в случай на загуба или кражба на телефона или друго електронно устройство, да уведоми своевременно ЮтеКредит.
 5. ЛИХВИ, разноски и такси
  • Размерът на лихвения процент е посочен в преддоговорната информация и в Договора за кредит.
  • Лихвата се изчислява ежемесечно по метода на простата лихва върху остатъчния размер на главницата по кредита.
  • Лихвата по кредита се начислява, считано от датата на усвояване на кредита.
  • Лихвеният процент за ден се изчислява като 1/365-та част от годишния лихвения процент.

В случай, че Клиентът е допуснал просрочие на дължимите от него плащания, той дължи на Кредитора, освен договорените възнаградителни лихви, и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху цялата просрочена сума за целия период на просрочието – от датата на падежа, до датата на ефективното изплащане на сумата

 • Клиентът се задължава в случай на неизпълнение на задълженията си по договора точно и в срок, да възстанови на ЮтеКредит виновно причинените разходи за административно обслужване съгласно действащата Тарифа на ЮтеКредит и при стриктно съобразяване на реално извършените от ЮтеКредит действия.
 • В случаите на просрочие на Клиента, когато Кредиторът е потърсил правата си по този Договор по съдебен ред, за Клиента могат да възникнат и следните допълнителни разходи:
  • Разходи за държавните такси за образуване и водене на съдебното производство;
  • Разходи за държавните такси за издаване на Изпълнителен лист;
  • Разходи за таксите за образуване и водене на изпълнителното производство;
  • Разходи за адвокатски и/ или юрисконсултски възнаграждения, направени в хода на съдебното и/ или изпълнителното производство;
  • Други разходи, посочени по вид и размер в Изпълнителния лист, или предвидени в закона.
 • Клиентът е уведомен, че в зависимост от размера на дължимата от него сума и периода на допуснатото просрочие, в отделни случаи дължимите от него лихви и разходите за съдебни и други такси, свързани с неизпълнението на Договора, могат и да надхвърлят размера на сумата по кредита, дължима при коректно и точно изпълнение на задълженията на Клиента по Договора за кредит.
 • Законната лихва за забава върху просрочената сума, по време на действие на Договора, се дължи заедно с и независимо от начисляваната възнаградителна лихва.
 • Законната лихва се формира от основния лихвен процент („ОЛП“) + 10 пункта надбавка. ОЛП се определя от Българска Народна Банка („БНБ“), а размерът на законната лихва се определя с Постановление на Министерски съвет на Република България.
 • Клиентът заплаща отделно и за своя сметка всички разходи, които евентуално ще направи във връзка с изпълнението на Договора за кредит. В частност, ако Клиентът плаща месечните си вноски чрез банкови преводи, то в този случай всички дължими банкови такси и/ или комисиони, съгласно тарифата на съответната банка, ще са за негова сметка. В тази връзка Клиентът е уведомен и разбира, че всяка банка определя и съответно изменя вида и размера на собствените си такси и комисиони, и че съответно Кредиторът не може да влияе при определянето на вида и размера на таксите и комисионите на отделните банки и не е длъжен да е запознат с тях.
 • В случай на плащане на дължимите вноски по Договора за кредит на каса на „ИзиПей“ („EasyPay“), таксите към ИзиПей са за сметка на Клиента.
 • При сключването на Договора за кредит, Клиентът не дължи нотариални такси, банкови такси към Кредитора или други такси, освен таксата за разглеждане по чл. 3.5, посочена в Договора за кредит, и таксите посочени в Тарифата на Кредитора по чл.11.3.
 1. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ
  • Годишният процент на разходите по кредита е посочен в Договора за кредит и е изчислен в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит, при отчитане на следните допускания:
   • Договорът за кредит ще има действие за посочения в него срок, за който е сключен;
   • Всяка от страните ще изпълнява точно и в срок задълженията си в съответствие с условията и сроковете по Договора за кредит и настоящите Общи условия;
   • Няма да бъдат начислени разходи за събиране на кредита, лихви за забава и/или неустойки, поради неизпълнение от страна на Клиента.
  • Общият разход по кредита се променя при отклонение от допусканията по чл. 1. по-горе.
 2. СРОК НА КРЕДИТА. ПОГАСЯВАНЕ
  • Крайният срок за погасяване на кредита е посочен в Договора за кредит и може да бъде изменен единствено чрез анекс или споразумение в писмена форма към договора за кредит, подписано от страните. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление.Клиентът е длъжен да погаси кредита съобразно падежите, предвидени в Погасителния план, приложение към Договора за кредит.
  • В случай на невъзможност да изпълни задълженията си по договорения погасителен план точно и на падеж, в рамките на три дни след договорения падеж, Клиентът може да уведоми писмено Кредитора (включително по електронен път чрез приложението MyIuteApp) и да поиска отсрочване на съответната месечна вноска с до 18 /осемнадесет/ дни, като заплати за съответната опция еднократната такса, предвидена в действащата Тарифа на Дружеството. Съответната такса представлява невъзвръщаема и неконвертируема еднократна парична компенсация, чийто размер е публикуван на уебсайта на Кредитора, платена от Клиента за:
  • да се договори отлагането на погасяването на месечната вноска;
  • спиране на начисляване на неустойки;
  • спиране на дейностите по събиране, което би увеличило общия дълг на Клиента; и
  • избягване на отчитането на просрочие в Централен кредитен регистър

като в случай на дори частично непогасяване на общата изискуема сума, състояща се от месечната вноска, начислените вторични такси и таксата за отсрочване, до договорения срок, Кредиторът има право да изчисли лихвата за забавено плащане със задна дата от падежа от месечната вноска. За избягване на съмнение, таксата за отсрочка няма да бъде възстановена, нито преобразувана като плащане на месечната вноска, лихва, комисионна или каквито и да било други такси, дължими от Клиента.

 • Клиентът погасява задълженията си по кредита по следната банкова сметка на Кредитора: IBAN: BG14BPBI79421023024302, BIC:BPBIBGSF при „Юробанк България“ АД , чрез плащане на каса в избран от него офис на ИзиПей (EasyPay) или по друг начин, указан от Кредитора публично на адрес: iutecredit.bg.
 • Плащанията на дължимите вноски от Клиента по Договора се считат за валидно извършени от Клиента:
  • При безкасовото плащане – в момента на заверяване на посочената в Договора банкова сметка на Кредитора със съответната сума;
  • При плащането в брой на касите на EasyPay в полза на Кредитора като регистриран търговец – при издаване на съответния документ за извършеното плащане. При използване на услуга на EasyPay „банков превод“ по сметка на Кредитора, се прилага чл. 7.4.1.
 • При плащане на суми по договора за кредит, Клиентът трябва да посочи в основание номера на Договора си за кредит. Рискът от невъзможност за идентифициране на постъпило плащане от страна на Кредитора поради липса на достатъчно данни за основанието за плащане или грешно посочено основание, се носи от Клиента.
 • При наличие на неизплатени изискуеми задължения по повече от един договор за кредит, по които Клиентът е страна, и в случай че Клиентът не е заявил задължението по кой кредит погасява, Клиентът приема, че Кредиторът има право да извърши погасяването по своя преценка, включително като погаси приоритетно задължнията с най-голямо просрочие.
 • При наличие на неизплатени изискуеми задължения по повече от един договор за кредит, по които Клиентът е страна, страните се съгласяват, че Кредиторът има право да извърши погасяването по своя преценка, включително като погаси приоритетно задълженията с най-голямо просрочие или най-голяма стойност, независимо от посоченото от Клиента основание за плащане.
 • В случай че Клиентът извършва частични плащания на дължими от него суми по Договора, с платената сума се извършва погасяване в следната поредност: разноските, извършени от ЮтеКредит във връзка с неизпълнение на задължението на Клиента за погасяване на Кредита (ако такива са направени), в т.ч. и разноски по съдебно и извънсъдебно събиране на вземането, нотариални покани и напомнителни писма, изпращане на съобщения и др.; начисленото обезщетение за забава в размер на законна лихва; такси по Договора за кредит; дължимата възнаградителна лихва; и накрая главницата по кредита. Клиентът е съгласен, че в отделни случаи по молба на Клиента и/ или по свое усмотрение, Кредиторът може, но не е длъжен, да променя тази последователност на погасяването, като с постъпилото частично плащане погаси най-напред главницата на задължението, а после лихвите, обезщетенията, таксите и накрая разноските, като Клиентът разбира, че такава евентуална промяна на последователността на погасяването би била в негов интерес.
 • В случай, че Клиентът извърши плащане по кредита в размер по-висок от дължимата месечна вноска съгласно Погасителен план, Кредиторът има право с горницата да извърши съответно погасяване на следваща или следващи непадежирали погасителни вноски.
 • Клиентът е длъжен да погасява кредита само във валутата, в която е уговорен. В случай на плащане в друга валута, всички евентуални разходи във връзка с превалутирането са за сметка на Клиента.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  • Клиентът е длъжен:
   • Клиентът е длъжен да погасява задълженията си към Кредитора редовно и в срок, съгласно Погасителния план към Договора за кредит или по друг начин указан в Договора.
   • Клиентът е длъжен да уведомява в писмен вид Кредитора за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора, в т.ч.: за промяна в постоянния или на настоящия му адрес, промяна на телефонните номера за връзка, промяна на местоработата, прекратяване на трудовия договор, промени в имуществения му статус, увеличаване на първоначално декларираната от него кредитна задлъжнялост към други кредитори и пр., както и за настъпването на всякакви други обстоятелства, които биха могли да повлияят върху изпълнението на Договора от страна на Клиента, в т.ч: завеждането на съдебни и/ или изпълнителни дела срещу него от други негови кредитори, поемането от негова страна на гаранции за кредити или заеми, получени от трети лица и пр., в срок до 3 /три/ работни дни от настъпване на съответното изменение.
   • Клиентът е длъжен да уведоми своевременно Кредитора в писмен вид, ако загуби документа си за самоличност, телефона или друго устройство, което би дало достъп до данните за неговия заем, електронната му поща или MyIuteApp на трети лица. ЮтеКредит не носи отговорност в случай на неоторизиран достъп от трети страни, ако ЮтеКредит не е бил уведомен предварително за загубата или кражбата на средствата за идентификация.
  • Право на Клиента да получи извлечение по сметка
   • Клиентът има право да получи при писмено поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора за кредит, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. Планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи.
   • След регистрация в мобилното приложение MyIuteApp, Клиентът може по всяко време да получи актуалното извлечение по предходната точка в електронен вид, след като се идентифицира, като влезе в съответното устройство.
   • Клиентът не дължи на Кредитора повтарящи се или еднократни разходи, освен таксите, посочени в Договора за кредит, съобразно предвиденото в Тарифата на ЮтеКредит. По изключение, при просрочие на Клиента, и ако Клиентът изрично е поискал това, Кредиторът и Клиентът могат допълнително и в писмен вид чрез анекс към договора, подписан от страните да се договорят, Клиентът да изплати първо натрупаните лихви, след което да пристъпи към погасяване на главницата съгласно актуализиран Погасителен план.
  • Право на предсрочно погасяване
   • Клиентът има право по всяко време да погаси изцяло или частично предсрочно задълженията си по Договора за кредит. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата по договора.
   • В случай, че Клиентът желае да направи частично предсрочно погасяване по кредита, следва да подаде молба за частично предсрочно погасяване до Кредитора на хартиен или друг траен носител, до който Кредиторът има достъп в съответствие с уговорените начини за кореспонденция между страните, а Кредиторът ще актуализира Погасителния план към Договора, след получаване на плащането от страна на Клиента. Измененият погасителен план влиза в сила по реда на чл. 4.4 от настоящите Общи условия.
   • При цялостно или частично предсрочно погасяване на Кредита, Клиентът дължи заплащане на непогасената главница по кредита, ведно с всички дължими към този момент лихви, такси и разноски.
   • В случай, че Договорът предвижда плащане от страна на Клиента на еднократна такса за разглеждане и тя е финансирана от Кредитора, при предсрочно погасяване на кредита, неплатената от Клиента част от финансираната еднократна такса, се дължи заедно с оставащата непогасена главница по кредита.
   • При предсрочно погасяване на кредита от страна на Клиента Кредиторът има право на обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита в размер на 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на Договора е по-голям от една година и в размер на 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит – когато оставащият период на Договора е по-малък от една година. В случай, че Кредиторът е претърпял загуба от предсрочното погасяване на суми по кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, Кредиторът може да претендира за по-голямо обезщетение при спазване на законовите изисквания. Клиентът не дължи обезщетение за предрочно погасяване на Договора за кредит, когато същият е прекратен на основание надлежно упражнено от него право на отказ.
  • Право на отказ от Договора за кредит
   • Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от Договора за кредит в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на Договора или от датата, на която Клиентът получи условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗПФУР, респ. Информацията по по чл. 11и 12 от ЗПК, когато това става след сключване на договора, освен ако Договорът е изпълнен от двете страни по изричното искане на Клиентът, преди той да е упражнил правото си на отказ от договора
   • При сключване на Договор за потребителски кредит от разстояние, Клиентът изрично заявява желанието си изпълнението на договора да започне, преди изтичането на срока за отказ от договора.
   • Правото на отказ от Договора за кредит се смята за упражнено при условие, че Клиентът изпрати писмено уведомление до Кредитора преди изтичане на крайния срок по чл. 4.1. от настоящите Общи условия.
   • Уведомлението до Кредитора по чл. 8.4.3. от настоящите Общи условия трябва да бъде направено в писмена форма на хартиен носител или на друг траен носител, до който Кредиторът има достъп в съответствие с посочените от Кредитора контакти и адрес за кореспонденция. Ако Клиентът изплати изцяло заемната сума в рамките на 14-дневния срок за отказ и не уведоми Кредитора, че упражнява право на отказ, изплащането ще се счита за предсрочно погасяване.
   • Уведомлението до Кредитора по чл. 8.4.3. от настоящите Общи условия трябва да бъде направено в писмена форма на хартиен носител или на друг траен носител, до който Кредиторът има достъп в съответствие с посочените от Кредитора контакти и адрес за кореспонденция.
   • В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от Договора, той връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора за кредит лихвен процент за ден.

8.4.7 Отказът на Клиента от сключения Договор влиза в сила и Договорът се прекратява, ако са изпълнени условията по чл. 8.4.1. –  8.4.6. от настоящите Общи условия.В случай, че Клиентът е изплатил на Кредитора дължимата сума и отказът на Клиента е влязъл в сила съобразно чл. 8.4.6. от настоящите Общи условия, Договорът се прекратява на основание чл. 9.1.2. от настоящите Общи условия.

 1. 4. 8 В случай, че Клиентът е изпратил в срок уведомление за упражняване на правото си на отказ до Кредитора по реда и при условията на чл. 8.4.1. – 8.4.5., но в 30-дневния срок по чл. 8.4.6. не е изплатил на Кредитора дължимата сума, калкулирана по начина, посочен в чл. 8.4.6., Договорът продължава своето действие, при условията, при които е сключен, включително при приложението на Погасителния план, приложение към Договора за кредит, с всички последици от всяко евентуално просрочие на Клиента.
 • Предупреждение за последиците за Клиента при просрочие на вноските
  • В случай, че Клиентът допусне просрочие при изплащането на коя да е от дължимите от него месечни вноски, той дължи на Кредитора, освен договорените лихви, и лихвите за забава и ако такива са възникнали, разходите, посочени в чл. 5. и 5.6. от настоящите Общи условия.
  • В случай, че Клиентът е допуснал пълно или частично просрочие при изплащането на каквото и да е негово задължение по Договора с повече от 50 (петдесет) дни, Кредиторът има право да обяви цялото непогасено задължение съгласно погасителния план към Договора за кредит, включително пълния размер на непогасената главница, дължима до края на срока на договора за предсрочно и незабавно изискуемо, считано от дата на получаване на уведомлението за обявяване на предсрочна изискуемост. Върху цялото непогасено към този момент задължение за главница на Клиента, се начислява обезщетение за забава в размер на законната лихва до окончателното погасяване на задължението.
  • В случай, че Клиентът е допуснал просрочие при изплащането на което и да е от задълженията си по Договора за кредит, предоставил е невярна информация на Кредитора във връзка с кандидатстването за кредит или не е изпълнил което и да е друго задължение по Договора за кредит и Общите условия, Кредиторът има право да обяви всички вземания по Договора за кредит за предсрочно изискуеми с едностранно изявление, изпратено до Клиента. При настъпването на предсрочната изискуемост с изявление на Кредитора по настоящия член, за Клиента възникват последиците при настъпване на предсрочна изискуемост по чл. 8.5.2. от настоящите Общи условия, като върху цялото непогасено към задължение за главница на Клиента, се начислява обезщетение за забава в размер на законната лихва до окончателното погасяване на задължението.
  • Страните се съгласяват, че уведомлението по чл. 8.5.2 и чл. 8.5.3 може да бъде извършено валидно по един от следните начини: чрез изпращане на писмо по поща/ по куриер до декларирания от Клиента адрес при склюване на Договора с обратна разписка; чрез изпращане на електронно съобщение до декларирания от Клиента електронен адрес. Съобщението ще се счита за получено, в случай, че бъде доставено до декларирания от Клиента адрес за кореспонденция, но последният е променил адреса си, без да уведоми Кредитора. Съобщението ще се счита за получено, в случай, че е доставено до декларирания от Клиента електронен адрес. Потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. Електронното изявление е получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система.
  • В случаите на просрочие от страна на Клиента, Кредиторът има следните възможности, предоставени му от закона:
   • Да включи Клиента в собствените си списъци и база – данни за физически лица, които са ненадеждни и некоректни партньори, при спазване изискванията на действащото законодателство;
   • Да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Клиента чрез частен съдебен изпълнител по реда на гражданския процесуален кодекс („ГПК“). В този случай Клиентът ще следва да заплати и съответните разноски, както са посочени в чл. 5.6.
   • Да прехвърли вземането си срещу Клиента на трето лице, включително лице, специализирано в събирането на просрочени вземания;
   • Да подаде данни за просрочието на Клиента в Централния кредитен регистър при БНБ, което може да доведе до сериозни затруднения на Клиента при евентуалното получаване на кредити от други кредитори в бъдеще;
   • Да включи некоректния Кредитополучател и в съответните други регистри, списъци и бази – данни за физически лица, които са ненадеждни и некоректни партньори, доколкото такава възможност се предвижда от действащото българско законодателство;
   • Да сигнализира компетентните правоохранителни органи при основателно съмнение за извършено престъпление по Наказателния кодекс (НК).
  • Обезпечения по кредита
   • При сключването на Договора за кредит, Клиентът не е длъжен да предоставя обезпечения на Кредитора.
  • Застраховки
   • При сключването на Договора за кредит, Клиентът не е длъжен да сключва застраховка.
 1. Ред за прекратяване на договора за кредит
  • Действието на Договора за кредит се прекратява в следните случаи:
   • С пълното погасяване на всички взаимни задължения на страните по него, включително плащането от страна на Клиента на всички дължими от него суми – главница, натрупаните договорни възнаградителни лихви, такси, включително лихви за забава и разходи в случаите на просрочие от страна на Клиента.
   • Когато Клиентът се е отказал от Договора по реда и при условията на чл.4. и е изплатил всички дължими от него задължения;
   • Когато Клиентът предсрочно е погасил цялото си задължение по Договора по реда и при условията на чл. 3.;
   • По взаимно писмено съгласие на страните;
   • При изтичане на срока, за който е сключен Договора, когато Клиентът е изплатил в срок всички дължими от него задължения, произтичащи от Договора.
  • Кредиторът има право да прекрати Договора за кредит едностранно с известие до Клиента в случай на неизпълнение от страна на Клиента на някое от задълженията му, произтичащи от Договора за кредит и Общите условия. В този случай Кредиторът не е длъжен да дава срок за доброволно изпълнение, като всички вземания по договора за кредит стават изискуеми с едностранното изявление на Кредитора за прекратяване на договора.
  • В случай, че с искането за кредит или във връзка с Договора за кредит, Клиентът е предоставил на Кредитора неточни или неверни данни или не е изпълнил задължението си по чл. 8.1.2 или, Кредиторът има право да се откаже едностранно от Договора и да не предостави на Клиента договорените кредитни средства, ако Кредиторът е научил за това обстоятелство след сключването на Договора, но преди ефективното превеждане на кредитните средства по реда на чл. 4.3. В този случай Кредиторът уведомява по подходящ начин Клиента за отказа си от Договора и прекратяването на действието му.
 2. Извънсъдебни способи за решаването на спорове
  • Всяка от страните по този Договор може да потърси правата си от компетентния български съд по реда, предвиден в ГПК. Преди да се възползва от тази възможност, Клиентът има право също:
   • Да представи в писмен вид възраженията и/или претенциите си пред Кредитора. В този случай Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Клиента за решението си по всички постъпили възражения и/или претенции във връзка с този Договор в срок до 30 (тридесет) дни от получаването им, освен ако за определен вид искания/ жалби не се предвижда по – кратък срок по закон. Ако Кредиторът прецени, че възраженията и/или претенциите на Клиента са основателни, той може да ги удовлетвори по извънсъдебен ред. Жалби/ възражения или искания по реда на тази точка могат да бъдат валидно предявени пред Кредитора по един от следните начини: чрез изпращане на електронно изявление от деклариран от Клиента електронен адрес за кореспонденция до адрес: compliance@bg, чрез изпращане на писмо по поща/ куриер до адрес: гр. София, ул. Сребърна №21, ет. 5.
   • Независимо от правото си по чл. 1.1, Клиентът има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси.
   • Независимо от правата си по чл. 10.1.1. и чл. 10.1., Клиентът има право да подава жалби, свързани с този Договор до Комисията за защита на потребителите на адреса, посочен в чл. 10.2.
  • Адрес на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ като контролен орган по спазване изискванията на Закона за потребителския кредит:

Адрес 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6; тел. 02 / 980 25 24; факс 02 / 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22;

 • За повече подробности за КЗП и за териториалните й структури на интернет адрес: http://www.kzp.bg/
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  • Прехвърляне на вземането на Кредитора
   • Клиентът е съгласен, че Кредиторът може да прехвърли без ограничения и по всяко време вземането си по Договора за кредит на трето лице или лица – включително на търговски дружества или организации, специализирани в реализирането на просрочени вземания, на банки, на физически лица и др.
   • Когато Кредиторът прехвърли вземанията си по Договора за кредит на трето лице, Клиентът има право да направи спрямо това трето лице всички възражения, които има към първоначалния Кредитор, включително възраженията за прихващане. Кредиторът е длъжен да информира Клиента за прехвърляне на вземането по чл. 11.1., освен когато първоначалният Кредитор по споразумение с новия кредитор продължава да администрира кредита по отношение на Клиента.
  • При законодателна замяна на BGN (българския лев) с EUR (евро), всички непогасени от Клиента суми по Договора се трансформират автоматично в EUR по официалния курс на замяната, считано от деня на влизане в сила на съответните законови разпоредби.
  • Тарифа за такси и комисиони
   • Клиентът дължи такси за допълнителни услуги съгласно действащата “Тарифа за такси и комисионни за физически лица” на Кредитора, публикувана на интернет страницата на Кредитора, и поставена на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на Кредитора („Тарифата“), е приложима към Договора за кредит и представлява неразделна част от настоящите Общи условия и Договора за кредит.
   • Кредиторът има право да променя едностранно финансовите условия посочени в Тарифата по чл. 11.1., включително да въвежда нови видове такси и/ или комисиони само в изключителни случаи, когато това се налага от настъпването на обективни икономически обстоятелства като напр. съществено увеличение на ОЛП, обявяван от БНБ, съществено увеличение на лихвените равнища на банковите кредити, съществено увеличение на официално обявявания индекс на инфлацията и др. подобни основателни причини по смисъла на чл. 144, ал. (2), т. 1 Закона за защита на потребителите.
   • Промените в Тарифата по чл. 11.3.2. влизат в сила за Клиента след изтичането на 30 (тридесет) календарни дни от уведомяването му за тях, чрез публикуване на актуалната версия на Тарифата на сайта на Кредитора iutecredit.bg. До изтичането на този срок, считано от датата на публикуване на актуализирания текст на Тарифата на сайта на Кредитора www.iutecredit.bg, Клиентът има право да погаси предсрочно и изцяло непогасеното си задължение към Кредитора по реда и при условията на чл. 8.3. при старите финансови условия. Ако до изтичането на посочения 30-дневен срок Клиентът не се възползва от възможността да погаси изцяло задължението си към Кредитора при старите финансови условия, се счита, че Клиентът е приел новите финансови условия и е съгласен да продължи изпълнението на Договора при тези нови финансови условия.
  • Кореспонденция между страните
   • Цялата кореспонденция между Страните, свързана с изпълнението и прекратяването на Договора за кредит, се изпраща единствено и само на адресите за кореспонденция и контакти (постоянен, настоящ и/или адрес за кореспонденция, както и адрес на електронна поща на Клиента), посочени съответно в Договора за кредит. Доказването, че дадено писмо e изпратено до посочения адрес, е в тежест на страната, която е изпратила писмото и се извършва по реда указан в чл. 11.4.4.
   • Неполучаването на каквото и да било писмо във връзка с изпълнението на Договора за кредит не освобождава страната, която не е получила писмото, от изпълнението на задълженията й по Договора за кредит.
   • При промяна на адресите за кореспонденция и контакти, съответната страна трябва да уведоми за това другата страна предварително в писмен вид, а при невъзможност – незабавно след промяната на адреса. При промяна на адреса за кореспонденция и контакти на Кредитора, с обявяването на новия адрес за кореспонденция и контакти в Търговския регистър към Агенция по Вписвания се счита, че Клиентът е надлежно уведомен за промяната, считано от деня на обявяването.
   • Всички писма, независимо от съдържанието им, изпратени на последния посочен писмено от страната адрес, се смятат за получени от страната и в случаите, когато страната е променила адреса си за кореспонденция и контакти, но не е изпълнила задължението си по чл. 11.4. Писмата, уведомления и/или изявления, изпратени с препоръчана пощенска пратка (писмо с обратна разписка) доставяна от пощенски оператор, лицензиран за извършване на универсална пощенска услуга, които не са получени лично от Клиента, а от лице, пълнолетен член на домакинството му, или са върнати на подателя като недоставени, поради отсъствие на получателя или лице, пълнолетен член на домакинството му, или са върнати на подателя поради това, че са непотърсени от получателя, се считат за лично достигнали до получателя (адресата). В случай, че писмо изпратено с препоръчаната пощенска пратка (писмо с обратна разписка) е върнато на Кредитора, за дата на фактическото му лично получаване от Клиента се приема датата, на която писмото се е върнало и която е отразена в пощенското клеймо от пощенския оператор.
   • Всяка от страните поема за своя сметка разходите по изпращане на писма, свързани с изпълнението на Договора за кредит, до другата страна, освен в случаите при неизпълнение на Договора за кредит от страна на Клиента, когато разходите за писма и уведомления са за сметка на Клиента. Всяка от страните носи риска, свързан с начина за доставяне на писмата до другата страна, който е избрала – с обикновена поща, с препоръчана поща, по куриер, чрез нотариална покана или лично (или с упълномощен представител). Страните се задължават да проявяват добросъвестност и да полагат необходимата грижа за получаването на кореспонденцията, изпратена до тях от другата страна.
  • С подписването на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че:
   • Предоставените от Клиента данни (включително, но не само адрес, телефонни номера, месторабота, доходи, разходи) във връзка с кандидатстването за кредит са верни, точни и пълни;
   • Преди сключването на този Договор, Кредиторът му е предоставил своевременно, безвъзмездно, на хартиен носител и на български език, необходимата информация във формата на „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация” за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на Договора за кредит, съобразно изразените от Клиента предпочитания и въз основа на предлаганите от Кредитора условия на Договора;
   • Предлаганият договор за кредит съответства на неговите потребности и финансово състояние, Клиентът разбира основните характеристики на договора за кредит, правата и задълженията си, произтичащи от договора за кредит и негативните последици, които могат да възникнат за него в случай на просрочие на дължимите плащания от негова страна. Клиентът разбира, че други финансови институции или банки могат да предлагат по-нисък лихвен процент или по-благоприятни условия във връзка с предоставянето на кредити, но независимо от това Клиентът желае да бъде обвързан от условията на договора за кредит;
   • Личните данни, които Клиентът предоставя на „ЮтеКредит България“ ЕООД във връзка с и при сключване на договор по настоящите Общи условия, се обработват и съхраняват от „ЮтеКредит България“ ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („GDPR“). Подробна информация за данните, които идентифицират „ЮтеКредит България“ ЕООД като администратор на лични данни и координатите за връзка с Лицето за контакт, отговарящо на въпроси по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на „ЮтеКредит България“ ЕООД; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на „ЮтеКредит България“ ЕООД, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която GDPR изисква да бъде предоставена на клиентите, се съдържа в Политиката за поверителност на личните данни на „ЮтеКредит България“ ЕООД и в Декларация за обработване и съхраняване на лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за кредит, които са достъпни на http://www.iutecredit.bg/ и в офисите на „ЮтеКредит България“ ЕООД.
  • Договорът за кредит може да бъде изменян само и единствено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма като анекс или допълнително споразумение, подписано от страните.
  • В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на тези Общи условия бъде обявена за недействителна от съответния компетентен съд, Договорът и настоящите Общи условия остават в сила в останалата си част.
  • Всички спорове, породени от Договора за кредит или тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие на страните или от компетентния български съд.
  • По отношение на Договора за кредит и настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.
 2. РЕД ЗА ПРОМЯНА НА ОУ

12.1 При всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, Кредиторът уведомява Клиента на посочените при сключване на Договора за потербителски кредит телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Клиентът може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Клиентът упражнява правото си на отказ по предходното изречение, като изпраща до Кредитора писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменение, освен в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт. Измененията в Общите условия обвързват Клиента по договора, когато последният е уведомен за тях и не е упражнил правото си на отказ.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя на “ЮтеКредит България” ЕООД от и влизат в сила, считано от , на която дата същите се публикуват на уебсайта на ЮтеКредит.

КРЕДИТОР:                                                                  КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ:

……………….…………………….……….                                      ……………………………………………..

/подпис/                                                                                    /подпис/

………………………………………….                                  ………………………………………….

Управител на „ЮтеКредит България“ ЕООД/                                       /име, презиме, фамилия/

Пълномощник