Politically Exposed Person | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният …. (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ……….. , постоянен адрес: ………… , гражданство: ………….., документ за самоличност: ………..

ДЕКЛАРИРАМ:

1.            [  ] Попадам/ [  ] Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

При положителен отговор се посочва конкретната категория*, в която попада лицето:

[  ] държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

[  ] членове на парламенти или на други законодателни органи;

[  ] членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

[  ] членове на сметна палата;

[  ] членове на управителни органи на централни банки;

[  ] посланици и управляващи дипломатически мисии;

[  ] висши офицери от въоръжените сили;

[  ] членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;

[  ] кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

[  ] членове на управителните органи на политически партии;

[  ] ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

2.            През последните 12 месеца [  ] съм попадал/ [  ] не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

При положителен отговор се посочва конкретната категория: ……………………………………………………………………….

2.            [  ] Попадам / [  ] Не попадам в категорите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

При положителен отговор се посочва конкретната категория:

[  ] съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

[  ] низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

[  ] възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

[  ] роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

[  ] физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;

[  ] физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

3.            През последните 12 месеца [  ] съм попадал / [  ] не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

При положителен отговор се посочва конкретната категория: ………………………………………………………………….

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: ………………………………………………………………….

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: …………… ДЕКЛАРАТОР: …………………… /подпис/

*Забележка: Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.