Privacy Policy | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ЮТЕКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Последна актуализация: 11.04.2021 г.

Ние, ЮтеКредит България“ ЕООД с ЕИК 205559807, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, община Столична, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 38, вх. А; имейл: dpo@iutecredit.bg  (“Дружеството“ или „Администраторът“, или „ние“) събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, или други контакти на българския пазар („Вие“). Дружеството е небанкова финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (“БНБ”), съгласно Удостоверение № BGR00415. Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност на данните (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили.  Политиката описва какви методи прилагат и за какви цели Дружеството, съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори, в това число договори за кредит на място в офисите на Администратора, чрез наши кредитни посредници, при ползване на услуги през уебсайта  www.iutecredit.bg (“Уебсайта“), и/или чрез телефонната линия за контакт с клиенти 0700 40 111 (“Телефон за клиенти“), и/или чрез MyIute App (“Приложението”) както и при предоставяне услуги на Дружеството от трети лица.

Важно!

Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта/ Телефона за клиенти, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност на данните.

 • АДМИНИСТРАТОР
  • Администратор на личните данни е „ЮтеКредит България“ ЕООД, със следните данни:
„ЮТЕКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 205559807
СедалищеЛице за контакт по всякакви въпроси, свързани с лични данни:
Sofia 1505, Address: 38 Cherkovna Street, ent. A,V. Yankov, Address: 38 Cherkovna Street, ent. A, email: dpo@iutecredit.bg
 • „ЮтеКредит България“ ЕООД като администратор на лични данни носи отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте при сключване на договори,  при ползване или предоставяне на услуги, както и при използване на Уебсайта и Телефона за клиенти.
  • ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

Лични данни” – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-мейл адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.

Обработване на лични данни” – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Псевдонимизация на лични данни” или “Анонимизация на личните данни” – Псевдомизирането и анонимизирането са операции, които са алтернативни на изтриването или унищожаването на личните Ви данни. При тези операции се премахват всички елементи, които пряко или непряко Ви идентифицират. Псевдонимизираните или анонимизираните данни не представляват лични данни.

 • как събираме вашите лични данни

Ние може да събираме и обработват Вашите лични данни, в следните случаи:

 • Ако се свържете с нас директно, например чрез посещение на място в наш офис или офис на партньор, или чрез регистрация на Уебсайта, или чрез Телефона за клиенти, или чрез Приложението за да поискате информация за нашите продукти и услуги.
 • Ако предоставите данните си при подаване на искане за кредит по електронен път чрез Уебсайта или Приложението и отбележите поле/та със съгласие равностойно на писмено съгласие (с оглед на целите, за които е необходимо); в офиси на Администратора, както и чрез кредитни посредници /партньори/ на Администратора;
 • Чрез справки в публични регистри като Централен кредитен регистър, Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от БНБ, НОИ, НБД „Население“ към МРРБ, МВР и др.;
 • Ако данните Ви са достъпни при и по повод договор за предоставяне на услуги на Администратора;
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на Уебсайта;
 • Ако други юридически лица, в това число кредитни посредници /партньори/ извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 18 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

 • КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
  • Когато обработваме лични данни относно физическата ви идентичност и други основни данни за целите на сключване на договор за кредит, за неговото заплащане, за изпълнение на Ваши искания/ молби/ заявления/ жалби, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за кредит.
  • Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате:
   • Данни за клиенти:
 • Относно физическата идентичност на клиент – три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, валидност, орган, който я е издал, гражданство, място на раждане, постоянен и настоящ адрес, адрес за кореспонденция (ако е различен), телефон, електронната поща за връзка;
 • Относно физическата идентичност на лице за контакт – две имена и телефон на посоченото от Вас допълнително лице за контакт, което не е поръчител, в т.ч. данните, получени при направена от нас проверка, ако са събрани такива данни в база данни за свързани лица;
 • Относно физическата идентичност на пълномощник – три имена, ЕГН, адрес, телефон и други данни на Ваш пълномощник, посочени в пълномощното, в случай че упълномощите лице да Ви представлява пред Дружеството;
 • Относно кредитоспособността на клиента и обслужването на кредита– месторабота (стаж, длъжност, професия, възнаграждение, данни за работодател, в това число ЕИК, адрес, телефон, сектор, индустрия), осигурителен доход, общ месечен доход, имуществено състояние и други доходи, здравноосигурителни вноски, кредитна история, в т.ч. данни за други договори за лизинг или кредит от Централен кредитен регистър (ЦКР); данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове към БНБ за номерата на банковите Ви сметки, упълномощените да се разпореждат с тях лица, данни за запори по банковите сметки, както и данни за сейфове в банки и техните пълномощници, ако има такива; данни от регистрите на НОИ (наличие на трудов договор, пенсии, трудови доходи, осигуровки), данни относно гражданската ви регистрация от Национална база данни „Население“ към МРРБ (ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно положение; брой членове на домакинството; брой деца, ненавършили пълнолетие, дата на смърт); в Регистър „Български документи за самоличност“ към МВР за потвърждение валидността на предоставен документ за самоличност; данни за имуществено състояние чрез справки в Агенция по вписванията;
 • Относно икономическата идентичност на клиента – уникален клиентски номер, създаден от Дружеството за идентифициране на искането за сключване на договор за кредит, както и такъв за идентифициране на конкретно подадено искане за кредит и/или сключен договор за кредит; информация за избрания от Вас начин на усвояване по банков път или в брой, извършени и дължими плащания, информация за кредитна или дебитна карта (в случай че изберете да заплащате своите задължения чрез директен дебит), номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с транзакциите направени в полза на Дружеството;
 • Други данни свързани с идентификацията на клиент:
  • гласов запис на инициираните от Вас телефонни разговори с оператор на Телефона за клиенти при и по повод предоставяните от Дружеството финансови услуги и други запитвания;
   • гласов запис на инициираните от оператор телефонни разговори с Вас от Телефона за клиенти на Дружеството;
    • видеозапис при посещение в офиси на Администратора, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели;
    • IP адрес, Cookies и данни за устройството при посещение на Уебсайта и други онлайн платформи на Администратора;
    • Данни съдържащи се в електронна кореспонденция, включително такава получена на или изпратена в или чрез електронен профил на физическото лице в системата на Администратора, писма, жалби, молби, сигнали, оплаквания и/или заявки с/от Вас за отстраняване на проблеми и друга обратна връзка, която Администраторът получава.
  • Данни на представители и/или служители на контрагенти при и по повод сключени договори за предоставяне на продукти и услуги на Дружеството – имена, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.
  • как могат да бъдат обработвани вашите лични данни

Обработването на Вашите личните данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания по Регламента.  От нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни, неизчерпателно изброени в Таблицата по-долу:

Лични данниЦел за обработванеОснование за обработване
Три имена, ЕГН, дата на раждане, всички данни от лична карта и копие от лична карта на лицето, кандидатстващо за сключване на договор за кредит гражданство на лицето, адрес;  Идентификация и проверка на идентификацията  на физическо лице/лице за контакт;Осъществяване на контакт, в това число, изпращане на известия за дължими суми;Идентификация по ЗМИП на лицето, кандидатстващо за сключване на договор за кредит; Оценка на кредитоспособност;Сключване и изпълнение на договор за кредит, предоставяне на услуги; Разглеждане на жалби/ възражения и вътрешно разрешаване на спорове, свързани с предоставянето на потребителски кредити по Закона за потребителския кредит.Изпълнение на законово задължение, в т.ч. по Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за мерки срещу изпиране на пари (ЗМИП) (чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента)Съгласие (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента)Сключване/ изпълнение на договор (чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента)Легитимен интерес
Данни от ЦКР, както данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове към БНБ, и др.;  Оценка на кредитоспособност;Сключване и изпълнение на договор за кредит, предоставяне на услуги;  Изпълнение на законово задължение, в т.ч. по Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за мерки срещу изпиране на пари (ЗМИП) (чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента); Закона за кредитните институции и Наредбите на БНБСъгласие (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента)Сключване/ изпълнение на договор (чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента)Легитимен интерес
Данни от регистрите на НОИ (наличие на трудов договор, пенсии, трудови доходи, осигуровки);  Идентификация по ЗМИП на лицето, кандидатстващо за сключване на договор за кредит; Оценка на кредитоспособност;Сключване и изпълнение на договор за кредит, предоставяне на услуги;  Изпълнение на законово задължение, в т.ч. по Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за мерки срещу изпиране на пари (ЗМИП) (чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента)Съгласие (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента)Сключване/ изпълнение на договор (чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента)Легитимен интерес
Данни от МВР за валидност на лична картаИдентификация и проверка на идентификацията  на физическо лице/лице за контакт;Идентификация по ЗМИП на лицето, кандидатстващо за сключване на договор за кредитИзпълнение на законово задължение, в т.ч. по Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за мерки срещу изпиране на пари (ЗМИП) (чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента)Съгласие (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента)Сключване/ изпълнение на договор (чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента)Легитимен интерес
Имуществено състояние на лицето, кандидатстващо за сключване на договор за кредит чрез справки в Агенция по вписванията;  Оценка на кредитоспособност;Предявяване на съдебни претенции;Събиране на просрочени вземания;Легитимен интерес
Данни на клиента от кредитното досиеСъхранение на информация в кредитното досиеИзпълнение на законово задължение по Закона за потребителския кредит (ЗПК) (чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента)
Плащане и данни за транзакциитеЗа проверка при плащане: информация за лицето, което е платило, кога и по какъв начин е направено плащането и какъв е остатъкът от дълга по договора за кредит към датата на плащане, за да осчетоводи Администраторът извършеното плащане по договора за кредит или на негово погасяване, за да може Администраторът да провери дали въведеният номер съответства на конкретен договор за кредит.За сигурността на клиент и сигурността на Администратора за целите на борба с измамите и прането на пари.Сключване/изпълнение на договор (чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента)Легитимен интерес  (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента)Законови задължения, вменение от счетоводното и данъчното законодателство, ЗМИП и др.
Адрес, Телефон, E-мейл/ СМС/ Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления)Предлагане на продукти и услуги на Администратора, изпращане на рекламни съобщения чрез директен маркетинг *Съгласие, в това число по чл. 261 от Закона за електронните съобщения (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента)
Данни на лице за контакт, ако са събрани такиваПодсигуряване на контакта с лицето, кандидатстващо за сключване на договор за кредитЛегитимен интерес (чл. 6, ал.1, буква „e“ от Регламента)
ВидеонаблюдениеАудио записи на разговори по телефона, чат и онлайн, чат сесии;Предотвратяване на измами; Оценка на кредитоспособност;За доказване на изпълнението на правни задължения по сключване на договор за кредит, За наблюдение и подобрение на качество на предоставяните услугиЗа обучение и оценка на служителите на Администратора;Охранителна дейност***.Легитимен интерес   (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента) – за целите на видеонаблюдението;Съгласие (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента) – за целите на аудио записа;
Данни, които предоставят информация за използването на Уебсайта или други онлайн платформи на Администратора (Cookies, IP адрес, логове, данни, свързани с устройството, на което се намират ползвателите на онлайн услугите или Уебсайта)За подобряване на работата на Уебсайта и Приложението;**Да активира онлайн услуги и за борба с измамите и доказване на изпълнение на договорни задължения;За наши бизнес цели, например анализ на данни, удостоверявания, разработване на нови модели, идентифициране на тенденциите при браузването на Уебсайта или Приложението, разработване на персонализирана среда в Уебсайта или Приложението чрез въвеждане на продукти и оферти, които са персонализирани за Вашите лични нужди или измерват ефективността на нашите промоционални кампании.Легитимен интерес  (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента)
Данни на представители и/или служители на контрагенти при и по повод сключени договори за предоставяне на продукти и услуги на Дружеството.Осъществяване на кореспонденция и финансово-счетоводна дейност от Администратора при и по повод на сключените договори за предоставяне продукти и услуги договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури.Изпълнение на законово задължение (чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента)Сключване/ изпълнение на договор (чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента)

* Вие може да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни за тази цел или да оттеглите съгласието си за получаване на рекламна/ маркетингова комуникация и директен маркетинг, по всяко време с действие занапред, като изпратите възражението или уведомлението за оттегляне до Лицето за контакт по електронна поща/ телефон за контакт, посочени в точка 1 по-горе.

** Легитимният интерес на Администратора да предоставя първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и достатъчно основание за тяхното обработване. Клиентите очакват високо качество и първокласно функциониране на продуктите и услугите на Администратора. За да се изпълнят тези очаквания е необходимо непрекъснато наблюдение и подобряване на качеството, както и разработване или предлагане на нови продукти и услуги.

*** Легитимните интерес на Администратора се изразяват в това да гарантира сигурността и охраната на търговските си обекти, да осигуряват сигурността на служителите по време на работния процес, както и да ограничи, да предотврати или да наложи санкции, или да отправи претенции в случай на каквито и да е незаконосъобразни действия или бездействия. Предвид целта, за която се използват данните Ви, този интерес е пропорционален на рисковете, които могат да възникнат при обработването на данните и интересът на Администратора взема преимущество над правото на всеки клиент и/или трето лице, да не бъде записван що се касае до присъствието му в търговските обекти на Администратора.

6.  АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА:

ЮтеКредит следва насоките на Работната група по защита на данните по член 29 относно индивидуалното вземане на решения и профилиране въз основа на автоматизирана обработка:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?doc_id=49826

Обработката е честна и прозрачна и се извършва без дискриминация между клиентите.

ЮтеКредит използва анализ на профила и автоматизирано вземане на решения, защото те:

• потенциално позволяват по-голяма последователност или справедливост в процеса на вземане на решения (например чрез намаляване на възможността за човешка грешка, дискриминация или злоупотреба с власт);

• намаляване на риска от неплащане от страна на клиентите за стоки или услуги (например чрез използване на кредитен рейтинг);

• дайте възможност на ЮтеКредит да взема решения за по-кратък период от време и да подобри ефективността си.

 • Предоставяне на личните данни при спазване на закона

Дружеството в качеството си на администратор на лични данни е подчинено на законодателството в Република България.  В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица – държавни и др. органи, институции и ведомства, застрахователни дружества, застрахователни брокери, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство.

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление или друго законово предписание забранява уведомяването на субекта на данни.

 •  Предоставяне на данни на трети лица, включително обработващи лични данни

Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица – Обработващи лични данни, които действат от свое име или от името на Администратора, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани:

 • От Договорни партньори (напр. охранителни фирми; дружества събиращи неплатени задължения по договори за кредит, пощенски оператори, дружества предоставящи електронни съобщителни услуги);
  • От трети лица, цесионери – страна по договори за цесия, на които Дружеството прехвърля (продава) непогасени задължения;
   • От дружества, предоставящи услуги на Дружеството, в това число лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;
   • От други дружества от корпоративната група на Дружеството, включително но не само във връзка с изпълнение на задълженията на страните по Договора за потребителски кредит;
   • По изрично Ваше волеизявление/упълномощаване – когато личните Ви данни се предоставят на трето лице, за да изпълним поискани от Вас действие/услуга;
   • На основание предоставено от Вас съгласие – когато личните Ви данни се предоставят на друго лице въз основа на договор и с маркетингова цел, за да получавате директен маркетинг.

9. Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство

Администраторът не извършват трансфер на Вашите лични данни с техни партньори, базирани извън Европейското икономическо пространство.

10.  КАК ЗАЩИТАВАМЕ Вашите ЛИЧНИ ДАННИ

 • Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).
  • Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.
  • Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет, Уебсайта или Приложението е без риск от кибератаки, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална защита и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство.  Например ние прилагаме следните мерки:

a) Строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само при необходимост от узнаване и с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;

 • Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;
 • На обектите на Съвместните администратори, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява техническа (чрез сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп;
 • Персоналът на Администратора, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на Администратора, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 • Информационните системи за обработване на данни, включително лични такива, са базирани на регулярно одитиран софтуер. С цел пълна проследимост и навременна реакция се поддържат записи с информация за всеки достъп и извършени операции спрямо лични данни от Администратора. Попълването на записите е напълно автоматизирано и представлява неотменима част от обработването на данните. Администраторът, посредством изрични вътрешни правила, е установил технически и организационни мерки, изразяващи се в условия и ред за събиране, обработване и съхраняване на хартиен носител на личните данни на своите клиенти, както и стриктни правила за осъществяване на контрол относно спазването им, осигуряващ най-всеобхватна защита от нежелан достъп.
 • Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на Администратора. 

Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от Уебсайта или друг портал или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

 • КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  • Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за повече от една цел, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.
  • Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.
  • При определени обстоятелства можем да задържим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на взаимоотношенията Ви с нас в случай на жалби или оспорвания или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които личните Ви данни ще бъдат необходими.
  • Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на Дружеството и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се Псевдонимизират или Анонимизират, или се изтриват/унищожават.
 • БИСКВИТКИ
  • Обработване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които някои уебсайтове съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство.

При този Уебсайт бисквитките се използват за подобряване на работата на браузъра Ви. Дружеството се грижи максимално за личните Ви данни и за информацията, запазена от бисквитките, и Вашето безпроблемно обработване на всички функционалности на Уебсайта.

 • Управление и изтриване на бисквитки.

Вие можете да приемете или откажете бисквитките чрез промяна в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките са забранени, е възможно да не можете да ползвате всички интерактивни функционалности на този Уебсайт.

Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра.

 • Бисквитките помагат :
  • Да накараме нашия Уебсайт да работи според Вашите очаквания;
  • Да запомним Вашите настройки по време на посещения;
  • Непрекъснато да подобряваме нашия Уебсайт за Вас.
  • Ние не обработваме бисквитките за:
   • Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще Ви молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;
   • Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие.
  • Обработването на бисквитките спада към няколко категории:
   • Бисквитки за уебсайт функции

Ние обработваме бисквитки, за да накараме нашия Уебсайт да функционира по-добре. Например ние запазваме информация след като влезете веднъж в Уебсайта, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посещавате различна страница/меню по време на вашата сесия. 

След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за сесията ще се изтрият.

12.5.2 Аналитични бисквитки

Аналитичните програми използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашия Уебсайт. Освен ако не ни предоставите изрична информация, като попълните формуляр или ни се обадите, всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.

Примерите за това включват:

 • Как сте стигнали до нашия Уебсайт (например от търсачка, реклама и др.);
 • Действията, които извършвате на Уебсайта, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали Уебсайта;
 • Колко често се връщате на нашия Уебсайт;
 • Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.).
  • За да научите повече за бисквитките по принцип и как да ги управлявате, моля да посетите www.aboutcookies.org
 • ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  • Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да:
   • поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни;
   • поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;
   • получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
   • поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим/актуализираме;
   • поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме;
   • когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;
   • направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения (включително профилиране), когато то това Ви засяга съществено, като имате възможност да упражните правото си да направите искане за човешка намеса от страна на администратора, правото да изразите гледната си точка и да оспорите решението.
   • поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.
  • Ред за упражняване на правата
   • Вие може да подадете искане за упражняване на правата си до Лицето за контакт, по един от следните начини: на място, по поща вкл. електронна поща, по телефон или факс, както са посочени в точка 1 по-горе. 
   • Всяка молба, запитване или Ваше искане се приема с входящ номер, разглежда се, проверяваме Вашата легитимация и право, което искате да упражните и отговаряме в едномесечен срок от постъпването. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. В случай, че има причини искането да не бъде изпълнено, ние ще посочим тези причини на молителя в писмена форма.
   • Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защити обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите.

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, молим да се свържете с нас чрез посочените в т. 1 по-горе данни за контакт (понеделник – петък от 09:00 до 18:00 часа).

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уебсайт: https://www.cpdp.bgМолим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време. 

 • АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на Уебсайта, като уведомление за актуализацията ще бъде публикувано на Уебсайта.

„ЮтеКредит България“ ЕООД