ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА IUTECREDIT | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

Част I. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА IUTECREDIT


1. Организатор

1.1. Промоционалната кампания на IUTECREDIT с наименование „Отговори на Дядо Коледа и участвай за награди!“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се организира и осъществява от “ЮтеКредит България” ЕООД, с ЕИК 205559807 (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани във Фейсбук страницата (https://www.facebook.com/iutecreditbulgaria), както и на следната интернет страница: https://iutecredit.bg. Правилата ще са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им в каналите, посочени по-горе. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Кампанията.

1.4. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт, а единствено с коректното попълване на въпросник.  

1.5. Промоционалната Кампания се организира с рекламна цел и популяризиране услугите и/или продуктите на Организатора.

2. Период и място на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията стартира, считано от 16.12.2022 г. и продължава до 23:59 часа на 31.12.2022 г.

3. Право на участие

3.1. В тази Кампания право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Кампанията, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Кампанията не могат да участват лица, работещи за Организатора.

4. Начин за провеждане на Кампанията                                                               

4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да отговори на поставените въпроси в кампанията, организирана в социалната мрежа Facebook чрез своя социален профил;

Стъпка 2: Да попълни възможните форми като предостави своите имена, телефон и електронен адрес като същевременно потвърди (чрез чек-бокс), че е съгласен/а и приема Правилата на Кампанията, запознат/а е с Политиката за поверителност за Кампанията.

В допълнение и без това да е задължителен елемент от регистрацията за участие, участникът може да предостави своето изрично и конкретно съгласие да получава маркетингова информация по дигитални канали и по телефон от Организатора чрез потвърждение с чек-бокс.

Със спазването на стъпките по-горе, участникът автоматично се регистрира за участие в Кампанията.

4.2. Единният идентификатор на всеки участник в Кампанията е неговият електронен адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един електронен адрес. Всички регистрации, направени с един и същ електронен адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

4.3. Всички регистрации подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната регистрация, респ. участник ще бъдат обявени за невалидни.

5. Награди

5.1. Наградите предвидени в Кампанията са:

1 брой Слушалки Samsung Galaxy Buds

1 брой Слушалки Apple AirPods

1 брой Smartwatch Huawei

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

5.2. Получаването на наградите, описани в т 5.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Кампанията е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

6. Теглене на печелившите

6.1. Теглене на печелившите:

6.2. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран електронен за периода на Кампанията. Всеки последващ опит за участие в Кампанията с вече регистриран електронен адрес се счита за невалиден. Един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Кампанията.

6.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията, чрез онлайн софтуер, достъпен на  https://www.random.org/ , на случаен принцип, измежду всички успешно регистрирали се за участие в Кампанията.Самотообявяване на печелившите се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.6 по-долу.

6.4. Печелившите участници ще бъдат уведомявани по един от следните начини: по SMS, телефонно обаждане или изпращане на съобщение до предоставения електронен адрес от тях при регистрацията за участие. В отговор печелившите участници, в срок от 5 работни дни от уведомяването, ще трябва да посочат: имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Кампанията на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

В случай че спечелилият участник не отговори в посочения срок и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

6.3.5. Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и 5 резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

6.6. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да получи наградата си, същият губи право да получи наградата.

6.7 Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице, освен след показване на нотариално заверено пълномощно от печелившия участник.

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до социалните мрежи, в които се провеждаа Кампанията, както и възможността за регистрация за участие ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Кампанията.

7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или предоставянето на наградата.

7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Кампания, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

7.6. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора, са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране отговорността на Организатора.

7.8. Забранени са действия от страна на участници в Кампанията, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Кампанията или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Кампанията, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Кампанията

8.1. Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Кампанията се обявява на Facebook страницата на Организатора с линк https://www.facebook.com/iutecreditbulgaria, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на Кампанията е администратор на личните данни.

9.2 Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Организаторът се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.3. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, представляваща неразделна част от настоящите Правила като част II по-долу, като същите са публикувани и на Facebook страницата на Организатора с линк  https://www.facebook.com/iutecreditbulgaria.

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Кампанията, или между търговски партньори и участниците в Кампанията се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Кампанията, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

Част II. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Администратор на лични данни. Обработвани лични данни

Администратор на лични данни е „ЮтеКредит България“ ЕООД с ЕИК 205559807, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Черковна“ № 38 и електронен адрес на определеното Длъжностно лице по защита на данните: dpo@iutecredit.bg.

При първоначална регистрация за Кампанията обработваме следните категории лични данни:

 • Имена;
 • Електронен адрес;
 • Телефонен номер.

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които допълнително можем да събираме и обработваме във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • ЕГН – данните са нужни с цел изпълнение на нормативни задължения и по-точно обявяване и заплащане на дължим данък, съгласно  Закон за данъците върху доходите на физическите лица и Закон за счетоводството. ЕГН се събира и обработва само при награди на стойност над 100 лв.

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

Правно основание за обработване на личните данни

Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно, въз основа на някое от по-долу изброените основания, а именно:

 • Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна /чрез участието в Кампанията се съгласявате с правилата й/ и с който се предоставя услугата на достъп до Кампанията.
 • Легитимният ни интерес да установяваме, упражняваме и защитаваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор;
 • Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство;
 • Изрично и конкретно съгласие по отношение на изпращаната маркетинг информация.

Цели за използване на личните данни

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем: 

 • За регистрация и взимане участие в промоционалната кампания;
 • Ефективно да проведем и да администрираме кампанията;
 • комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш
 • да Ви изпратим наградата, ако сте сред печелившите;
 • да изпълним свои нормативни задължения;
 • за да Ви изпращаме маркетинг информация и комуникация, когато сте дали изрично съгласие за това.

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Достъп до личните данни

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Маркетинг агенции;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор или с ОУ, в които изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите.

Срок за съхранявaне на лични данни?

Обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем целите, посочени по-горе,  в съответствие със законовите задължения за съхранение и документиране, които произтичат от българското законодателство.

Лични данни на непечеливши участници няма да се съхраняват. Личните данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срок:

 • до 1 (една) година след датата на приключване на Кампанията, когато за целите на предоставяне на наградата не е нужно да се декларира и заплаща данък, съгласно ЗДДФЛ.
 • до 5 (пет) години след датата на приключване на Кампанията, когато за целите на предоставяне на наградата е нужно да се декларира и заплаща данък, съгласно ЗДДФЛ.

След изтичането на сроковете за съхранение, личните данни ще бъдат унищожени при условие, че съхранението на данните не е необходимо за изпълнение на правно задължение или за установяване, предявяване обстоятелства или защита по правни искове.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които обработваме и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, като ще спазим и законовите изисквания.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящаото уведомление не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

гр. София, ул. „Черковна“ № 38 и електронен адрес на определеното Длъжностно лице по защита на данните: dpo@iutecredit.bg.