Официални правила за провеждане и участие в играта „Заяви кредит с MyIute - Коледни подаръци“ | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

 1. Организатор на играта
  1.1. Промоционалната игра „Заяви кредит с MyIute”, наричана по – долу за краткост „Играта“ се организира и осъществява от „ЮтеКредит България“ ЕООД, ЕИК: 205559807, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Сребърна 21, ет.5, (наричано по-долу за краткост „ Организатор“).
  1.2. Организаторът е и Администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта.
  1.3. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.iutecredit.bg/ofitsialni-pravila-koledni-podaratsi. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на провеждане на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
  1.4. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът запазва правото си едностранно да допълва или изменя настоящите Правила, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.iutecredit.bg/ofitsialni-pravila-koledni-podaratsi.
 2. Период на провеждане на Играта
  2.1. Играта се провежда в периода от 03.12.2021 г. до 31.12.2021 г. включително („Период на Играта“).
 3. Право на участие
  3.1. Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 21 – годишна възраст към датата на заявката за кредит, направена от него чрез приложението MyIute.
  3.2. Правото на участие в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или на услуги и не зависи от последващо одобрение за отпускане на кредит.
  3.3. В Играта не могат да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с „ЮтеКредит България“ ЕООД.
 4. Условия за участие в Играта
  4.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
  Стъпка 1: Да изтегли приложението MyIute от AppStore или Google Play. За целта е необходим смартфон или таблет, който отговаря на техническите изисквания на приложението.
  Стъпка 2: Да последва стъпките в приложението, чрез които да заяви кредит успешно.
  4.2. Участниците в Играта дават изричното си съгласие техните потребителски имена от профилите, с който са регистрирани във Фейсбук, включително техните име и фамилия, да бъдат публикувани на Фейсбук страницата на ЮтеКредит, ако бъдат определени за печеливши в играта, в това число и евентуално да бъдат включени в изображение, което също да бъде публикувано на Фейсбук страницата на Организатора.
  4.3. Всеки участник в Играта се индивидуализира с личните си данни, които е използвал при кандидатстването за кредит чрез приложението MyIute.
  4.4. С участието си в играта всеки участник изрично декларира, че е запознат с настоящите Правила съгласен е с тях и ги приема.
 5. Награда
  5.1. Наградите в Играта са:

ВАУЧЕР за пазаруване в онлайн магазина https://www.emag.bg/ на стойност 50 (петдесет) лева.

5.2. Общо, за целият период на Играта, ще бъдат раздадени 4 (четири) броя ваучери, на общо четирима Участници в Играта.
5.3. Ваучерът за пазаруване е еднократен и има срок на давност 14.10.2022 година. Ваучерът не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на стока, избрана от титуляря, разликата в сумите не подлежи на връщане.
5.4. Ваучерът се получава и използва от печелившия участник в съотвествствие с настоящите Правила и съгласно условията на „Емаг интернешънъл“ ООД, описани в сайта им: https://www.emag.bg/voucher/gift-card. Организаторът не носи отговорност за промяна в условията на „Емаг интернешънъл“ ООД.
5.5. Наградата се предоставя на печелившите Участници в съответствие и при изпълнение на условията по т. VII.1 по-долу.
5.6. Печелившият участник няма право да получи паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

 1. Обявяване на печелившите участници
  6.1. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши както следва: по един печеливш участник за всяка от четирите седмици на Играта.
  6.2. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип.
  6.3. Обявяването на печелившите Участници ще се извърши в срок до 7 работни дни след изтеглянето им.
  6.4. Печелившите Участници ще бъдат уведомени за спечелването на Наградата по някой от следните начини: чрез коментар към публикацията във Фейсбук, която е предварително определена за целите на Играта, чрез имейл; чрез SMS; чрез телефонно обаждане.
  6.5. След извършване на обявяването при условията на т. 6.4. от настоящата Политика, печелившите Участници трябва да се свържат с Организатора за уточняване на детайлите по получаване Наградата, като за целта следва да изпратят лично съобщение във Фейсбук страницата на Организатора или имейл на info@iutecredit.bg в срок от 3 календарни дни от обявяването по т. 6.3.
  6.6. Печелившите Участници следва да представят лични данни, необходими на Организатора за връчване на наградата – три имена, телефон, имейл, адрес.
 2. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата

7.1. Наградата ще бъде доставена на посочен от печелившия Участник физически адрес, или на избран от него офис на ЮтеКредит, в 30-дневен срок от датата на свързване на печелившите Участници с Организатора и подаване на информацията, необходима за изпращане на наградата , съгласно т. 6.5. и т. 6.6. от настоящите Правила. В случай, че Участникът не се свърже с Организатора и не подаде неообходимата информация, наградата няма да бъде изпратена.
7.2. В случай, че печелившият Участник желае доставянето на наградата на посочен от него адрес, то същата ще бъде доставена с куриер, за сметка на Организатора, в срока по т. 7.1. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват Наградата в срок по 7.1. откъдето печелившият участник трябва да я получи лично.
7.3. Печелившият Участник получава Наградата срещу подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:
7.3.1. Печелившият участник е потърсил Наградата в срока по т. 7.1.
7.3.2. Печелившият участник е предоставил валиден документ за самоличност, чиито данни съответстват на данните, предоставени от него по т. 6.6.
7.4. В случай, че спечелилите Участници не могат да получат Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от тях за целта лице с нотариално заверено пълномощно.
7.5. В случай, че печелившият Участник не се яви за получаване на своята Награда в срока, посочен в т.7.1., или в случай, че не са изпълнени условията по т. 7.3., то същият губи правото да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участници, които не са получили Наградата си, поради приложение на тази т. 7.5. Посочените в тази т. 7.5. последици се прилагат и в случай, че Участниците бъдат потърсени от ЮтеКредит България ЕООД, но не могат да бъдат намерени и/или не предоставят изисканите от тях данни в срока, посочен в т. 7.1. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

 1. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник
  8.1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност и/или затруднения за участия в играта на определени лица поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми като в този смисъл не гарантира, че достъпът до приложението MyIute ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно и освободено от грешки.
  8.2. В допълнение Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
  8.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чиито данни са използвани неправомерно от Участник и/или трето лице, независимо дали съответния Участник и/или трето лице са дали съгласие за това.
  8.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.
  8.5. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране на неговата отговорност.
  8.6. Организаторът има правото без предупреждение да изключи от Играта всички Участници, които са:
  8.6.1. са нарушили по какъвто и да било начин Правилата на Играта;
  8.6.2. са взели участие чрез използването на фалшива самоличност или от името на трети лица;
  8.6.3. публикували обидно или нецензурно съдържание в коментар под снимката на Играта или на Фейсбук страницата на Организатора.
  8.7. Участници, които са извършили някое от изброените нарушения по предходната точка (т. 8.5. – т. 8.5.1., т. 8.5.2., т. 8.5.3.) се дисквалифицират от Организатора без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
 2. Прекратяване на играта
  9.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, при възникване на технически причини, които възпрепятстват нейното провеждане, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, включително и при разпореждане на компетентен държавен орган като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.iutecredit.bg/ofitsialni-pravila-koledni-podaratsi, с което участието на лицата се прекратява автоматично.
  9.2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 3. Защита на личните данни
  10.1. С оглед администрирането на Играта, ЮтеКредит България ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, имена и имейл адрес съгласно техния профил във Фейсбук, с който се индивидуализират; имена и лични данни, с които се индивидуализират в приложението MyIute; имена, телефон и имейл на спечелилите Участници, предоставени съгласно т. 8.5. от настоящите Правила само и единствено за целите играта и предоставяне на наградата на печелившия участник.
 4. Други
  11.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: info@iutecredit.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 5. Съдебни спорове
  12.1. В случай че някоя от разпоредбите на тази Политика е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящата Политика.

12.2. Разпоредбите на тази Политика се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

12.3. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.