Официални правила за провеждане и участие в кампанията “8 март” | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

 1. Организатор на Кампанията
  1.1. Промоционалната кампания „8 март”, наричана по – долу за краткост „Кампанията“ се организира и осъществява от „ЮтеКредит България“ ЕООД, ЕИК: 205559807, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Сребърна 21, ет.5, (наричано по-долу за краткост „ Организатор“).
  1.2. Организаторът е и Администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Кампанията.
  1.3. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: https://iutecredit.bg/pravila-8-mart/ . Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на провеждане на Кампанията по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
  1.4. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът запазва правото си едностранно да допълва или изменя настоящите Правила, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на https://iutecredit.bg/pravila-8-mart/.
 2. Период на провеждане на Кампанията
  2.1. Кампанията се провежда в периода от 07.03.2022 г. до 13.03.2022 г. включително („Период на Кампанията“).
 3. Право на участие
  3.1. Право на участие в Кампанията има всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 21 – годишна възраст към датата на заявката за кредит и е от женски пол.
  3.2. Правото на участие в Кампанията не е обвързано с покупка на стоки и/или на услуги и не зависи от последващо одобрение за отпускане на кредит.
  3.3. В Кампанията не могат да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с „ЮтеКредит България“ ЕООД.
 4. Условия за участие в Кампанията
  4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
  Стъпка 1: Да кандидатства за кредит от ЮтеКредит по някой от следните начини:
 • Онлайн на сайта https://iutecredit.bg/
 • Чрез приложението MyIute https://my.iutecredit.bg/customer-overview
 • В офис
 • В офис на партньор на ЮтеКредит
  4.2. Участниците в Кампанията дават изричното си съгласие техните потребителски имена от профилите, с който са регистрирани във Фейсбук, включително техните име и фамилия, да бъдат публикувани на Фейсбук страницата на ЮтеКредит, ако бъдат определени за печеливши в Кампанията, в това число и евентуално да бъдат включени в изображение, което също да бъде публикувано на Фейсбук страницата на Организатора.
  4.3. Всеки участник в Кампанията се индивидуализира с личните си данни, които е използвал при кандидатстването за кредит.
  4.4. С участието си в Кампанията всеки участник изрично декларира, че е запознат с настоящите Правила съгласен е с тях и ги приема.
 • 5. Награда
  5.1. Наградите в Кампанията са:

8 (осем) смарт часовника.

5.2. Общо, за целият период на Кампанията, ще бъдат раздадени 8 (oсем) броя ваучери, на общо осем Участници в Кампанията.
5.3. Изображението на часовника на визията е илюстративно и реалният часовник може да се различава от този на визията.
5.4. Наградата се предоставя на печелившите Участници в съответствие и при изпълнение на условията по т. VII.1 по-долу.

 1. Обявяване на печелившите участници
  6.1. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши след края на изтичане на периода на Кампанията, указан в т. 2.1. от настоящите Правила.
  6.2. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип.
  6.3. Обявяването на печелившите Участници ще се извърши в срок до 7 работни дни от изтичане на периода на Кампанията, указан в т. 2.1. от настоящите Правила.
  6.4. Печелившите Участници ще бъдат уведомени за спечелването на Наградата по някой от следните начини: чрез коментар към публикацията във Фейсбук, която е предварително определена за целите на Кампанията, чрез имейл; чрез SMS; чрез телефонно обаждане.
  6.5. След извършване на обявяването при условията на т. 6.4. от настоящата Политика, печелившите Участници трябва да се свържат с Организатора за уточняване на детайлите по получаване Наградата, като за целта следва да изпратят лично съобщение във Фейсбук страницата на Организатора или имейл на info@iutecredit.bg в срок от 3 календарни дни от обявяването по т. 6.3.
  6.6. Печелившите Участници следва да представят лични данни, необходими на Организатора за връчване на наградата – три имена, телефон, имейл, адрес.
 2. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата

7.1. Наградата ще бъде доставена на посочен от печелившия Участник физически адрес, или на избран от него офис на ЮтеКредит, в 30-дневен срок от датата на свързване на печелившите Участници с Организатора и подаване на информацията, необходима за изпращане на наградата , съгласно т. 6.5. и т. 6.6. от настоящите Правила. В случай, че Участникът не се свърже с Организатора и не подаде неообходимата информация, наградата няма да бъде изпратена.
7.2. В случай, че печелившият Участник желае доставянето на наградата на посочен от него адрес, то същата ще бъде доставена с куриер, за сметка на Организатора, в срока по т. 7.1. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват Наградата в срок по 7.1. откъдето печелившият участник трябва да я получи лично.
7.3. Печелившият Участник получава Наградата срещу подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:
7.3.1. Печелившият участник е потърсил Наградата в срока по т. 7.1.
7.3.2. Печелившият участник е предоставил валиден документ за самоличност, чиито данни съответстват на данните, предоставени от него по т. 6.6.
7.4. В случай, че спечелилите Участници не могат да получат Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от тях за целта лице с нотариално заверено пълномощно.
7.5. В случай, че печелившият Участник не се яви за получаване на своята Награда в срока, посочен в т.7.1., или в случай, че не са изпълнени условията по т. 7.3., то същият губи правото да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участници, които не са получили Наградата си, поради приложение на тази т. 7.5. Посочените в тази т. 7.5. последици се прилагат и в случай, че Участниците бъдат потърсени от ЮтеКредит България ЕООД, но не могат да бъдат намерени и/или не предоставят изисканите от тях данни в срока, посочен в т. 7.1. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

 1. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник
  8.1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност и/или затруднения за участия в Кампанията на определени лица поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми като в този смисъл не гарантира, че достъпът до сайта и до приложението MyIute ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно и освободено от грешки.
  8.2. В допълнение Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
  8.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Кампанията и/или трето лице, чиито данни са използвани неправомерно от Участник и/или трето лице, независимо дали съответния Участник и/или трето лице са дали съгласие за това.
  8.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или доставката на наградите.
  8.5. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране на неговата отговорност.
  8.6. Организаторът има правото без предупреждение да изключи от Кампанията всички Участници, които са:
  8.6.1. са нарушили по какъвто и да било начин Правилата на Кампанията;
  8.6.2. са взели участие чрез използването на фалшива самоличност или от името на трети лица;
  8.6.3. публикували обидно или нецензурно съдържание в коментар под снимката на Кампанията или на Фейсбук страницата на Организатора.
  8.7. Участници, които са извършили някое от изброените нарушения по предходната точка (т. 8.5. – т. 8.5.1., т. 8.5.2., т. 8.5.3.) се дисквалифицират от Организатора без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
 2. Прекратяване на Кампанията
  9.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Кампанията по всяко време, при възникване на технически причини, които възпрепятстват нейното провеждане, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, включително и при разпореждане на компетентен държавен орган като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Кампанията се обявява на https://iutecredit.bg/pravila-8-mart/ , с което участието на лицата се прекратява автоматично.
  9.2. В случай че прекратяването на Кампанията се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Кампанията, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 3. Защита на личните данни
  10.1. С оглед администрирането на Кампанията, ЮтеКредит България ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, имена и имейл адрес съгласно техния профил във Фейсбук, с който се индивидуализират; имена и лични данни, с които се индивидуализират в сайта или в приложението MyIute; имена, телефон и имейл на спечелилите Участници, предоставени съгласно т. 8.5. от настоящите Правила само и единствено за целите Кампанията и предоставяне на наградата на печелившия участник.
 4. Други
  11.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат писмено на следния адрес: info@iutecredit.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 5. Съдебни спорове
  12.1. В случай че някоя от разпоредбите на тази Политика е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящата Политика.

12.2. Разпоредбите на тази Политика се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

12.3. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.