Privacy Policy | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ЮТЕКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ЕООД

Последна актуализация: 17.09.2021 г.

Ние, „ЮтеКредит България“ ЕООД с ЕИК 205559807, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, община Столична, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 21; имейл: dpo@iutecredit.bg (“Дружеството“ или „Администраторът“, или „ние“) събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, или други контакти на българския пазар („Вие“). Дружеството е небанкова финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (“БНБ”), съгласно Удостоверение № BGR00415. Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност на данните (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили. Политиката описва какви методи прилагат и за какви цели Дружеството, съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори, в това число договори за кредит на място в офисите на Администратора, чрез наши кредитни посредници, при ползване на услуги през уебсайта www.iutecredit.bg (“Уебсайта“), и/или чрез телефонната линия за контакт с клиенти 0700 40 111 (“Телефон за клиенти“), и/или чрез MyIute App (“Приложението”), или чрез други канали, които можем да направим достъпни, включително предоставяне услуги на Дружеството от трети лица (наричани по-долу „Налични канали“). Също така предоставяме на субектите на данни необходимата информация отнасяща се до техните права, както и информация отнасяща се до нашите задължения и отговорности.

Важно!

Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

Ние не предоставяме услуги на лица под 18 години.

Ако сте на възраст под 18 години, Моля, не ни предоставяйте никакви Ваши лични данни.

Молим за Вашето съдействие, за да поддържаме Вашите лични данни актуални, като за тази цел следва да ни информирате за всякакви промени относно Вашите лични данни.

Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта/ Телефона за клиенти, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика за поверителност на данните.

Ако предоставяте информация за друго лице от негово име, Вие трябва първо да се уверите, че на това лице е предоставена настоящата Политика за поверителност, както и че преди предоставяне на информацията са спазени и изискванията на приложимото законодателство.

1. АДМИНИСТРАТОР

1.1. Съвместни Администратори на лични данни са „ЮтеКредит България“ ЕООД и “ЮтеКредит Юръп“ АС, наричани по-долу „Администратор на данни“ със следните данни:

„ЮТЕКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 205559807

Седалище:

Лице за контакт по всякакви въпроси, свързани с лични данни:

Sreburna str. № 21, Lozenets district,  Sofia 1407, Bulgaria.

Ivelina Antova

email: dpo@iutecredit.bg

ЮтеКредит Юръп“АС, рег. № 11551447

Седалище:

Лице за контакт по всякакви въпроси, свързани с лични данни:

Maakri tn 19/1, Tallinn, 10145, Estonia

Sander Zoova

e-mail: dpo@iutecredit.com

1.1. Администраторът на данни носи отговорност за правилното и законосъобразно обработване на Лични данни, които може да сме  получили законно от Вас.

2. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

Има общо 26 дефиниции, изброени в Регламента и не се явява подходящо тяхното цялостно възпроизвеждане в настоящата Политика. Фундаментални за настоящата Политика обаче, се явяват следните определения:
„Група“ – „ЮтеКредит Юръп“ АС и свързаните с нея компании.
„Администратор на данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган , който сам или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработка на Вашите лични данни.
“Лични данни” – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-мейл адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.
“Обработване на лични данни” – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.
“Псевдонимизация на лични данни” или “Анонимизация на личните данни” – Псевдомизирането и анонимизирането са операции, които са алтернативни на изтриването или унищожаването на личните Ви данни. При тези операции се премахват всички елементи, които пряко или непряко Ви идентифицират. Псевдонимизираните или анонимизираните данни не представляват лични данни.
“Регламент“ – Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните.

3. ОБЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с действащото законодателство, включително Закона за защита на личните данни, Закона за кредитните институции, Закона за изпирането на пари и финансиране на тероризма, настоящата Политика и условията на сключените с Вас споразумения.

3.2. Ние обработваме Вашите лични данни по надежден и поверителен начин. Ние уважаваме правото на всяко лице на защита на личните му данни и ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че личните данни, събрани от нас, са добре защитени. „ЮтеКредит България“ ЕООД извършва редовни оценки на рисковете, свързани с обработването на лични данни, и прилага подходящите стратегии за намаляване на риска.

3.3. Защитата на личните данни е неразделна част от нашите услуги и се наблюдава от нашия служител по защита на личните данни. Ние гарантираме, че служителите ни познават и спазват изискванията за защита на данните, като за тази цел служителите ни биват инструктирани и обучавани относно спазването на изискванията ни за поверителност.

3.4. Ние обработваме Вашите лични данни законосъобразно и целенасочено. Поставяме си ясни цели за обработването на лични данни и обработваме лични данни само за тези цели. Ние не събираме и не обработваме данните, от които не се нуждаем. Имаме право да изтриваме/замъгляваме или да използваме други начини да направим представените ни данни и/или документи нечетливи, когато същите не са необходими за предоставянето на нашите услуги.

3.5. Ние обработваме Вашите лични данни по прозрачен и справедлив начин. Ние гарантираме подходящ защитен, честен и законосъобразен начин на обработка на Вашите лични данни, за да предотвратим неразрешено разкриване или неподходящо използване на Вашите лични данни.

3.6. Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато тяхното запазване се изисква от закона или от сключеното между нас споразумение, или е необходимо за предоставянето на нашите услуги и/или за защитата на законен интерес. В края на периода на съхранение ние ще изтрием за постоянно Вашите лични данни или ще ги анонимизираме.

3.7. Ние правим всичко възможно, за да сме сигурни, че Вашите лични данни, които обработваме, са точни и ограничени до необходимото.

4. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние може да събираме и обработват Вашите лични данни, в следните случаи:

• Ако се свържете с нас, чрез Наличните ни канали, за да поискате информация за нашите продукти и услуги;

• Ако предоставите данните си или данните на Вашите лица за контакт, или представители, при подаване на искане за кредит, чрез някой от Наличните ни канали;

• Ако за определени данни се изисква писмено съгласие по закон, съгласието ще бъде взето от Вас или в офисите на Администратора, или в помещенията на нашите партньори, или чрез електронните ни канали, чрез поставяме на отметка в съответното поле от Ваша страна, в който случай съгласието предоставено по електронен път се приравнява на писмено съгласие;

• Чрез справки в публични регистри като Централен кредитен регистър, Регистъра на банковите сметки и сейфове, създаван и поддържан от БНБ, НОИ, НБД „Население“ към МРРБ, МВР и др.;

• Ако данните Ви са достъпни при и по повод договор за предоставяне на услуги на Администратора;

• Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на Уебсайта;

• Ако други юридически лица, в това число кредитни посредници /партньори/ извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

5. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

5.1. Когато обработваме лични данни относно физическата ви идентичност и други основни данни за целите на сключване на договор за кредит, за неговото заплащане, за изпълнение на Ваши искания/ молби/ заявления/ жалби, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за кредит.

5.2. Ние също така обработваме Лични данни и за маркетингови, превантивни (безопасни) и/или аналитични цели, включително и за да Ви предоставим първокласни продукти и услуги, както сега, така и за в бъдеще.

5.3. Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас или от Вашия представител или лице за контакт, в зависимост от това дали сте наш потенциален клиент, контрагент или договаряща страна и кои от нашите услуги ползвате:

Лични данни

Вашите три имена, пол, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, валидност, орган, който я е издал, гражданство, място на раждане, постоянен и настоящ адрес, адрес за кореспонденция (ако е различен), телефон, електронната поща за връзка, както и данните, които може да са били съхранявани при нас по време на предишни взаимодействия в рамките на периодите на съхранение. Името на Лицето за контакт, посочено от Вас, което не е гарант, включително данните, получени за Лицето за контакт получени по време на нашата проверка, ако такива данни са събрани в база данни със свързани лица. Три имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер и други данни на Вашия представител, посочени в пълномощното, в случай, че упълномощите трето лице да Ви представлява пред Компанията.

 

Детайли относно предоставените документи

Типът на предоставения от  Вас и/или от страна на Вашия представител документ, държава на издаване, номер на документа, дата на изтичане, информация, вградена в баркодовете на документа, функции за защита

Данни във връзка с лицево разпознаване

снимки, видео или звукови записи, включително снимки направени от Вас или от Вашият представител, както и документите, видео и звуковите записи предоставени от  Ваша страна или от страна на Вашия представител при осъществяване на процеса по проверката.

Данни на лицето за контакт

Адресът на Вашия или на Вашите представители, включително имейл адрес и телефон на посоченото от Вас допълнително лице за контакт.

Технически данни

Данните за подпис на Вашето устройство или на устройството на Вашия представител, включително, но не само информация за датата, часа и дейността извършена от Вас или от Вашия/Вашите представители в нашите Налични канали, Вашият IP адрес, или този на Вашия/Вашите представители, бисквитките, които Вие или представителите Ви сте приели и името на домейна, софтуерните и хардуерни атрибути на Вас или на Вашите представители, както и общото географско местоположение на Вас или на представителите Ви (напр. град, държава).

 

 

Публично достъпни данни

информация относно Вас или Вашия представител отнасяща се до това дали сте видна политическа личност (ВПЛ) включително информацията, която се набавя при проверки в публични санкционни списъци и списъци за наблюдение.

Данни за кредитоспособността на клиента

месторабота (стаж, длъжност, професия, възнаграждение, данни за работодател, в това число ЕИК, адрес, телефон, сектор, индустрия), осигурителен доход, общ месечен  доход, имуществено състояние и други доходи, здравноосигурителни вноски, кредитна история, в т.ч. данни за други договори за лизинг или кредит от Централен кредитен регистър (ЦКР); данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове към БНБ за номерата на банковите Ви сметки, упълномощените да се разпореждат с тях лица, данни за запори по банковите сметки, както и данни за сейфове в банки и техните пълномощници, ако има такива; данни от регистрите  на НОИ (наличие на трудов договор, пенсии, трудови доходи, осигуровки), данни относно гражданската ви регистрация от Национална база данни „Население“ към МРРБ (ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно положение; брой членове на домакинството; брой деца, ненавършили пълнолетие, дата на смърт);в Регистър „Български документи за самоличност“ към МВР за потвърждение валидността на предоставен документ за самоличност; данни за имуществено състояние чрез справки в Агенция по вписванията;

 

Данни относно икономическата идентичност на клиента

уникален клиентски номер, създаден от Дружеството за идентифициране на искането за сключване на  договор за кредит, както и такъв за идентифициране на конкретно подадено искане за кредит и/или сключен договор за кредит; информация за избрания от  Вас начин на усвояване по банков път или в брой, извършени и дължими плащания, информация за кредитна или дебитна карта (в случай че изберете да заплащате своите задължения чрез директен дебит), номер на банкова сметка  или друга банкова и платежна информация във връзка с транзакциите направени в полза на Дружеството;

 

 

Комуникационни данни

данни свързани с посещенията Ви на нашия Уебсайт и данни въз основа на комуникация, чрез други наши налични канали, визуални и/или аудио записи, събрани при Вашите посещения в нашите клонове или други места на които предоставяме услугите си, както и данните събрани във връзка с комуникацията ни по телефона, както и всички други данни събрани по имейл, чрез съобщения, социални платформи или други средства за комуникация.

6. ЗАЩО И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Основните цели, въз основа на които обработваме Вашите данни или данните на Вашите представители, са обусловени от установяването на клиентски взаимоотношения с Вас, изпълнение и прекратяване на сключени договори за заем, изпълнение на законовите ни задължения за надлежна проверка, предоставяне на по-добро обслужване на нашите клиенти, включително предоставяне на оферти, анализиране на използваемостта на услугите, които предоставяме и изработването на нови услуги.

6.2. Ние обработваме Лични данни за следните цели и на следните основания:

Цел за обработване

Основание за обработване

Ние решаваме дали и при какви условия да установим взаимоотношения с клиенти или да сключим конкретни споразумения, както и при какви условия да предоставяме нашите услуги.

·       Изпълнение на споразумение, имплементиране на преддоговорни мерки, или спазване на законово задължение.

·       Чл. 6 (1), букв. (б), (в), и (е) от Регламента

Ние оценяваме Вашата кредитоспособност и надеждност и извършваме нашите оценки на риска в съответствие с капиталовите ни изисквания.

 

                     –        Може да се нуждаем от Вашето съгласие, за        да отправим запитване до един или повече от необходимите държавни регистри.

  

·       Изпълнение на споразумение, имплементиране на преддоговорни мерки, спазване на законово задължение или наш легитимен интерес свързан с управление на риска.

·       Чл. 6 (1), букв. (а), (б), и (в) от Регламента

Ние ще идентифицираме Вас и/или Вашия представител при установяването на клиентски взаимоотношения и/или при вече установени клиентски взаимоотношения, за да спазим установените изисквания във вр. с мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, както и за да спазим принципа Опознай своя клиент, включително, за да идентифицираме Вашия/те бенефициер(и), както и за да установим дали Вие или Вашият/те бенефициер(и) сте видна(и) политическа личност(и), както и за да установим дали Вие или Вашият/те бенефициер(и) сте субекти на финансови санкции.

·       Изпълнение на споразумение, имплементиране на преддоговорни мерки, спазване на законово задължение или наш легитимен интерес свързан с управление на риска.

·       Чл. 6 (1), букв. (б), и (в) от Регламента

Ние изпълняваме сключено с Вас споразумение или гарантираме изпълнението на сключеното споразумение и упражняваме, отказваме се и защитаваме своите права.

·       Изпълнение на споразумение, имплементиране на преддоговорни мерки, спазване на законово задължение или наш легитимен интерес свързан с предявяване на правни искове. 

·       Чл. 6 (1), букв. (а), (б), и (в) от Регламента

Ние предотвратяваме изпирането на пари и финансирането на тероризма и изпълняваме задълженията, произтичащи от действащото международно и национално законодателство. Това включва и извършването на проверка по отношение на Вашите транзакции и на поведението Ви във връзка с тях.

Спазване на законно задължение.

Чл. 6 (1), букв. (в) от Регламента

Ние намаляваме или предотвратяваме рисковете и щетите,  които могат да настъпят както за Вас, така и за нас,  защитаваме Вашите и нашите интереси, изучаваме качеството на нашите услуги и събираме доказателства за бизнес транзакции или за друг вид бизнес комуникация. Това може да включва използването на видеонаблюдение за други цели, освен за проверката на Вашата самоличност, аудио записи на телефонни разговори, чат и онлайн, чат сесии за други цели освен за предоставянето на услуги.

–                                         –             Може да се нуждаем от Вашето съгласие.

·       Предоставяне на съгласие от Ваша страна, изпълнение на споразумение или имплементиране на преддоговорни мерки, изпълнение на законно задължение или  наш легитимен интерес да предотвратим, ограничим и разследваме неправилната употреба, незаконната употреба или  прекъсванията на предоставяните от нас продукти и услуги, за да гарантираме осигуряването на високо качество при тяхното предоставяне.

·       Чл. 6 (1), букв. (а) и (е) от Регламента

·       Ние разрешаваме достъпа до, и използването на нашия Уебсайт.

Изпълнение на споразумение, имплементиране на преддоговорни мерки или наш легитимен интерес да предотвратим неоторизиран достъп до нашия Уебсайт.

Чл. 6 (1), букв. (б) и (в) от Регламента

·       Ние разработваме нашите системи.

·       Наш легитимен интерес във функционирането и подобряването на системите.

·       Чл. 6 (1), букв. (е) от Регламента

·       Ние извършваме статистически изследвания и анализи на пазарните дялове на групи клиенти, продукти и услуги, отчитане и управление на риска и др.

Наш легитимен интерес да усъвършенстваме услугите си, включително да подобрим потребителското изживяване и да разработим нови услуги. 

Чл. 6 (1), букв. (в) и (е) от Регламента

·       Ние развиваме нашите съществуващи и нови услуги.

Наш легитимен интерес да усъвършенстваме своите услуги и да подобрим потребителското преживяване, както и да създадем нови услуги.

Чл. 6 (1), букв. (е) от Регламента

Ние проверяваме и ако е необходимо, подобряваме или актуализираме Вашите лични данни, управляваме взаимоотношенията с клиентите, поддържаме данните актуални и коригирани, като проверяваме и актуализираме данните чрез използването на външни и вътрешни източници, а също и чрез изискване на актуална информация за данните от Ваша страна.

·       Изпълнение на договор, имплементиране на преддоговорни мерки или спазване на законово задължение.

·       Чл. 6 (1), букв. (б) и (в) от Регламента

·       Ние Ви изпращаме реклами и оферти, вкл. индивидуални оферти, на продуктите и услугите на нашите партньори.

 

·                                    –             Може да се нуждаем от Вашето съгласие.

·        

Предоставяне на съгласие от Ваша страна или наш легитимен интерес да предоставим допълнителни услуги.

Чл. 6 (1), букв. (а) и (е) от Регламента

 

·       Ние организираме игри и кампании за нашите потребители.

·                                  –             Може да се нуждаем от Вашето съгласие.

Предоставяне на съгласие от Ваша страна или наш легитимен интерес да предоставим допълнителни услуги.

Чл. 6 (1), букв. (а) и (е) от Регламента

·        

·       Ние искаме да разберем по – добре Вашите очаквания (за това извършваме анализ на посещенията на нашия Уебсайт, анкети по отношение на нашите клиенти и т.н.) Във връзка с нашите отношение на нашите бизнес цели, като анализ на данни, сертифициране, разработване на нови модели, идентифициране на тенденции в разглеждането на уебсайта или на приложението MyIute, осигуряваме въвеждането на продукти и оферти, които са персонализирани за Вашите лични нужди или измерват ефективността от нашите промоционални кампании.

·                                  –             Може да се нуждаем от Вашето съгласие.

·       Предоставяне на съгласие от Ваша страна или наш легитимен интерес да усъвършенстваме своите Услуги, да подобрим потребителското преживяване, което ви предоставяме,  както и да създадем нови продукти и услуги.

Чл. 6 (1), букв. (а) и (е) от Регламента

·        

7. ПРОФИЛИРАНЕ И АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА

7.1. Ние можем да обработваме Вашите лични данни, въз основа на анализ на профила и автоматизирано вземане на решения, което използва данните от Вашия профил (лична информация, данни за кредитоспособност и данни за икономическа идентичност). Обработката е честна и прозрачна и се извършва, без дискриминация между Вас и други клиенти, въз основа на сключване/изпълнение на споразумение и нашия легитимен интерес.

7.2. Използваме анализ на профила и автоматизирано вземане на решения, защото те позволяват по-голяма последователност и справедливост в процеса на вземане на решения (например, чрез намаляване на потенциала от човешка грешка/дискриминация или злоупотреба с власт), намаляват риска от неплащане от страна на клиентите за стоки или услуги (например чрез използване на кредитен рейтинг) или ни позволяват да вземаме решения в по-кратък период от време и с това да подобряваме своята ефективност. Ние също така използваме анализ на профили и автоматизирана обработка на данни, за да Ви изпращаме материали за директен маркетинг, както и да следим извършваните транзакции, за целите предотвратяването на измами.

7.3. ЮтеКредит следва насоките на Работната група по защита на данните по член 29 относно индивидуалното вземане на решения и профилиране въз основа на автоматизирана обработка, които са представени тук:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?doc_id=49826

8. ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОЛЕТА

8.1. Можем да използваме предварително попълване на полетата на Вашите данни за контакт в наличните ни цифрови канали и други системи за да направим услугата по-удобна. Полетата биват предварително попълнени, при условие че предоставените от Вас лични данни са въведени в полетата на нашите цифрови канали и други системи, а вие сте наш клиент. Ще запълним предварително полетата с данни за контакт с данните, които сте ни предоставили, когато сте сключили последното споразумение за услуга. Винаги трябва да проверявате дали информацията в предварително попълнените полета е вярна.

8.2. Ако не искате полетата с данни за контакти да бъдат предварително попълнени в наличните ни цифрови канали и други системи, можете да се откажете от тази опция. Свържете се с нас чрез нашите данни за контакт, за да направите това.

9. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГ ЦЕЛИ

9.1. „ЮтеКредит България“ ЕООД обработва лични данни и за маркетингови цели. Ако такава обработка се основава на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако подобна обработка не се основава на съгласие, Вие можете да откаже получаването на такава обработка на данни по всяко време. За да оттеглите Вашето съгласие или да откажете получаване на маркетингови материали, моля, изпратете съобщени до нашите данни за контакт или управлявайте своето съгласие чрез налични ни канали. Насоките за оттегляне на съгласието също са включени в нашата маркетингова комуникация.

9.2. Общата информация за нашите услуги, включително допълнителна информация или известия за промени в нашите условия или в ценовата ни листа, както и информация свързана с изпълнението на договор, сключен с Вас (напр. известия за дати на плащания, дългове, прекратяване на договори и др.) не се считат за информация с маркетингова цел. По принцип не можете да откажете получаването на такава информация.

10. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

10.1. Ние ще разкрием и/или предадем Вашите лични данни:

10.1.1. на други дружества от корпоративната група на Дружеството, включително но не само, за: (1) спазване изискванията за управление и контрол на риска; (2) организиране на стратегически изследвания и анализи на пазарните дялове на групи клиенти, продукти и услуги и други финансови показатели; (3) спазване на действащите норми, включително капиталовите и ликвидни изисквания; (4) сключване и изпълняване на договори, както и за да Ви предоставят информация за действителните договори, които сте сключили с лица, принадлежащи към една и съща група с нас; (5) спазване принципа на отговорно кредитиране; (6) разработване и внедряване на информационни системи на цялата Група; (7) прилагане на мерките за надлежна проверка, предвидени в закона за мерките срещу изпирането на пари и закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

10.1.2. на лица и организации, свързани с предоставяне на нашите услуги и изпълнението на сключеното с Вас споразумение (напр. поръчители, гаранти, платежни посредници, кредитни институции, международни картови организации, агенции за превод, доставчици на ИТ и пощенски услуги, доставчици на кол-център услуги)

10.1.3. на ЦКР (Централен Кредитен Регистър), до когото сме изпратили и от който искаме информация въз основа на действащото право, за да приложим принципните на отговорно кредитиране, както и за да се предостави възможност на трети страни да оценят Вашата платежна дисциплина и кредитоспособност. Информацията за евентуалните неизпълнения по отношение на Вашите плащания се разкрива в ЦКР, като предадените лични данни могат да бъдат обработвани от всички лица, които са членове на регистъра и/или които имат достъп до него на друго основание;

10.1.4. на други различни регистри (напр. регистри на населението, търговски регистри, кредитни регистри) на които изпращаме и от които искаме Вашите лични данни, за да проверим и гарантираме правилността и целостта на Вашите лични данни или за прилагането на преддоговорни мерки или за изпълнение на договор, сключен с Вас;

10.1.5. на трети лица, които получават Вашите лични данни, във връзка с поискана от Вас услуга;

10.1.6. на доставчици на услуги, на които сме възложили частично или изцяло дейности въз основа на условията, предвидени в действащото законодателство, при условие, че тези лица спазват организационните, физическите и информационните технологични изисквания определени от нас по отношение на поверителността и защитата на личните данни;

10.1.7. на кредитни институции, кредитори, доставчици на услуги за събиране на дългове и други трети страни, с които водим преговори за прехвърляне на сключен с Вас договор или отказ от вземанията, произтичащи от такова споразумение;

10.1.8. на трети лица, при отказ от вземане;

10.1.9. на други трети страни, в случай че сте нарушили споразумение сключено с нас (доставчици на услуги по събиране на дългове, съдилища, синдици);

10.2. В някои случаи можем да бъдем задължени да разкрием и предадем Вашите личните данни за спазване на законово задължение, произтичащо от действащото законодателство на правителствени и други органи, институции и ведомства, застрахователни компании, застрахователни брокери, банки и институции, които могат да обработват данните Ви в обхвата на своите компетентности и в съответствие с разпоредбите на Регламента, Закона за защита на личните данни и други приложими норми. (напр. предаване на данни на правоприлагащите органи, нотариусите, синдиците, на данъчни и митнически органи, на органа за финансов надзор).

10.3. Можем да използваме трети страни (например доставчици на платежни услуги) при изпълнение на споразумение, сключено с Вас, и да направим Вашите лични данни достъпни за тях. Тези лица обработват Вашите лични данни съгласно техните правила и на тяхна отговорност. Можем същo така да използваме трети страни извън България при изпълнение на споразумение, сключено с Вас, които обработват Вашите лични данни съгласно законодателството на държавата им по местонахождение.

11. ТРАНСФЕР НА ДАННИ В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

11.1. Ние обработваме Вашите лични данни на територията на България и на Европейското икономическо пространство (ЕИП), но е възможно да има случаи, в които предаваме Вашите лични данни в държави извън ЕИП. Ние предаваме Лични данни само на трети държави или територии (извън ЕИП), по отношение на които Европейската комисия е решила, че защитата е достатъчно адекватна. Ако няма такова решение, ние ще изпращаме Лични данни извън ЕИП само ако съответната държава или територия има достатъчни гаранции, които да осигуряват ефективни правни средства за защита на Вашите права. Също така описаното по – горе предаване се извършва само въз основа на правно основание (например изпълнение на правно задължение или предоставено от Ваша страна съгласие.

12. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. .Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

12.2. Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

12.3. Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет, Уебсайта или Приложението е без риск от кибератаки, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки

12.4. строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само при необходимост от узнаване и с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;

12.5. Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;

12.6. на обектите на Съвместните администратори, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява техническа (чрез сигнално- охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп

12.7. персоналът на Администратора, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на Администратора, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им

12.8. Информационните системи за обработване на данни, включително лични такива, са базирани на регулярно одитиран софтуер. С цел пълна проследимост и навременна реакция се поддържат записи с информация за всеки достъп и извършени операции спрямо лични данни от Администратора. Попълването на записите е напълно автоматизирано и представлява неотменима част от обработването на данните. Администраторът, посредством изрични вътрешни правила, е установил технически и организационни мерки, изразяващи се в условия и ред за събиране, обработване и съхраняване на хартиен носител на личните данни на своите клиенти, както и стриктни правила за осъществяване на контрол относно спазването им, осигуряващ най-всеобхватна защита от нежелан достъп.

12.9. предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на Администратора.

12.10. когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от Уебсайта или друг портал или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

13. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. Ние обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите на обработка на данни или за изпълнение на задължения, произтичащи от действащото законодателство. Периодът на съхранение на лични данни се основава на сключеното с Вас споразумение, нашият легитимен интерес и/или изискванията на приложимото законодателство. Ако вашите данни се обработват за повече от една цел, ние ще ги запазим до постигане на целта, която предвижда по-дълъг период на обработка; но ние ще спрем да ги обработваме за целта с по-кратък период, след неговото изтичане.

13.2. Ние ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до онези страни, които трябва да ги обработват и за съответната цел.

13.3. При определени обстоятелства, ние можем да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на отношенията Ви с нас, в случай на оплаквания или спорове, включително ако смятаме, че съществува възможност за съдебен процес по отношение на който Вашите лични данни ще бъдат необходими.

13.4. Периодите на съхранение се основават на нашите бизнес нужди и са в съответствие с действащото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, ще бъдат псевдонимизиране, анонимизиране, или изтрити/унищожени.

14. БИСКВИТКИ

14.1. Обработване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които някои уебсайтове съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. Те позволяват на уебсайта да запамети предпочитанията Ви, включително и въведените от Вас настройки (като използваните данни за вход, езикът на който да използвате съответната уебстраница, размерът на шрифта и други настройки на екрана), за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга.

Бисквитки в интернет браузъра

Нашият Уебсайт може да използва бисквитки за подобряване на Вашето потребителско изживяване. Вашият интернет браузър съхранява „бисквитки“на компютъра Ви с цел запаметяване на данни при посещения на различни страници. Можете да изберете да откажете използването на бисквитки в настройките на вашия онлайн браузър или да изберете получаването на предупреждение при всяко изпращане на бисквитки. Ако изберете тази опция, някои части от Уебсайта ни може да не работят по предназначение.

Google, Facebook и Adform бисквитки

Ние използваме бисквитки за онлайн рекламиране в платформата за ремаркетинг на Google AdWords. Това включва използването на трети страни, включително Google, които Ви показват реклами след посещението на нашата Уебстраница. Онлайн рекламата може да бъде под формата на рекламна изложена на самата страницата за търсене на Google или в дисплейната мрежа на Google. Ние и трети страни, включително Google, споделяме бисквитки (като Google Analytics), за да анализираме степента, до която взаимодействието с нашата реклама, както и взаимодействието с употребата на други рекламни услуги са свързани и/или обуславят посещенията на нашия сайт. Можете да коригирате начина, по който Google показва рекламите Ви чрез промяна на настройките за това.

Ние използваме бисквитки за онлайн реклама в платформата за ремаркетинг на AdForm. Това включва използването на трети страни, които Ви показват реклами след посещение на нашия сайт. Онлайн рекламата може да бъде под формата на реклама в дисплейната мрежа на AdForm. Ние и съответните трети страни, споделяме бисквитки, за да анализираме степента, до която взаимодействието с нашата реклама, както и взаимодействието с употребата на други рекламни услуги са свързани и/или обуславят посещенията на нашия сайт. Можете да коригирате начина, по който AdForm показва рекламите Ви чрез промяна на настройките за това.

Ние използваме платформата за маркетинг и ремаркетинг на Facebook, която включва използването събраните от нас данни, както и на събраните данни от трети страни, включително данните събрани от Facebook, за да Ви показваме реклами след Вашето посещение или взаимодействие с нашия сайт. Онлайн рекламата може да бъде под формата на реклама в платформата на Facebook. Ние и трети-страни доставчици на такъв тъп услуги, включително Facebook, споделяме „бисквитки“, за да анализираме степента, до която взаимодействието с нашата реклама, както и взаимодействието с употребата на други рекламни услуги са свързани и/или обуславят посещения на нашия сайт.

Ние използваме „бисквитки“ от платформата на Google Analytics и за събирането на статистика относно демографските данни и интересите, като отчетите относно тези данни показват съвкупност от данни, а не идентифициране на отделни потребители. Тези статистически данни се използват за създаване на таргетирани реклами за конкретни групи, както и за оптимизиране на съдържанието на нашия сайт. Посетителите могат да деактивират Google Analytics да показва реклами и персонализирани реклами в дисплейната мрежа на Google.

Бисквитките на Google Analytics ни позволяват да събираме анонимна информация за поведението на потребителите на нашия сайт. Информацията е анонимна и не съдържа лични данни. Информацията, събрана от бисквитките Google Analytics на нашия уебсайт, се предава и съхранява в софтуера на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google.

Ние използваме инструменти за проследяване на резултатите от Google AdWords и Facebook за оптимизиране на на рекламни инструменти. Използването им ни позволява да вземем предвид взаимодействията между рекламите и свързаните с тях посещения на нашия сайт.

Можете да изключите опцията за ремаркетинг, като посетите връзките по -долу:

За Goggle: https://support.google.com/google-ads/answer/2375362?co=ADWORDS.IsAWNCustomer%3Dfalse&hl=en

За Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

За AdForm: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

14.2. Управление и изтриване на бисквитки

Вие можете да приемете или откажете бисквитките чрез промяна в настройките на Вашия браузър. Ако бисквитките са забранени, е възможно да не можете да ползвате всички интерактивни функционалности на този Уебсайт.

Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра

14.3. Бисквитките помагат:

14.3.1. Да накараме нашия Уебсайт да работи според Вашите очаквания;

14.3.2. Да запомним Вашите настройки по време на посещения

14.3.3. Непрекъснато да подобряваме нашия Уебсайт за Вас.

14.3.4. Да подобрим ефективността на рекламата си.

14.4. Ние не използваме бисквитки за:

14.4.1. Събиране на идентифициращи лични данни – винаги ще Ви молим за изричното Ви разрешение, ако някога искаме да съберем такава информация;

14.4.2. Събиране на чувствителна информация без Вашето изрично съгласие

14.5. Обработването на бисквитките спада под няколко категории

14.5.1. Бисквитки за уебсайт функции.
Ние обработваме бисквитки, за да накараме нашия Уебсайт да функционира по- добре. Например ние запазваме информация след като влезете веднъж в Уебсайта, за да не е необходимо да влизате отново всеки път, когато посещавате различна страница/меню по време на вашата сесия. След като излезете или затворите браузъра, бисквитките за сесията ще се изтрият.

14.5.2. Аналитични бисквитки. Аналитичните програми използват бисквитки за събиране на статистически данни, които ни помагат да подобрим нашия Уебсайт. Освен ако не ни предоставите изрична информация, като попълните формуляр или ни се обадите, всички данни, събрани от аналитичните програми, се съхраняват анонимно, като виждаме само общи стойности, а не специфични индивидуални данни.

Примерите за това включват:

• Как сте стигнали до нашия Уебсайт (например от търсачка, реклама и др.);

• Действията, които извършвате на Уебсайта, като прегледан брой страници, прекарано време на дадена страница, на коя страница посетителите са напуснали Уебсайта;

• Колко често се връщате на нашия Уебсайт;

• Използваната от посетителите технология (например браузър, операционна система, устройство и др.).

14.6. За да научите повече за бисквитките, включително как да ги управлявате, моля посетете www.aboutcookies.org.

15. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНТЕ ДАННИ

15.1. Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да:

a) поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни;

b) поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;

c) получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;

d) поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим/актуализираме;

e) поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме;

f) когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;

g) направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения (включително профилиране), когато то това Ви засяга съществено, като имате възможност да упражните правото си да направите искане за човешка намеса от страна на администратора, правото да изразите гледната си точка и да оспорите решението.

h) поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.

15.2. Ред за упражняване на правата

15.2.1. Вие може да подадете искане за упражняване на правата си до Лицето за контакт, по един от следните начини: на място, по поща вкл. електронна поща, по телефон или факс, както са посочени в точка 1 по-горе.

15.2.2. Всяка молба, запитване или Ваше искане се приема с входящ номер, разглежда се, проверяваме Вашата легитимация и право, което искате да упражните и отговаряме в едномесечен срок от постъпването. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме. В случай, че има причини искането да не бъде изпълнено, ние ще посочим тези причини на молителя в писмена форма

15.2.3. Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защити обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите.

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, молим да се свържете с нас чрез посочените в т. 1 по-горе данни за контакт (понеделник – петък от 09:00 до 18:00 часа).

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уебсайт: https://www.cpdp.bg. Молим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

16. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ОБРАБОТКА

16.1. Информирайте ни незабавно за всички промени и неточности в личните Ви данни, които сте

изпратили до нас. При депозирано от наша страна искане, ни изпратете документ, който доказва промените във Вашите лични данни (например сертификат за промяна на името).

16.2. Ние се стремим да правим всичко необходимо редовно да проверяваме дали Вашите лични данни са пълни и верни.

17. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика подлежи на периодични актуализации. Промените в настоящата Политика влизат в сила, след като актуализираната Политика бъде публикувана на Уебсайта, като уведомление за актуализацията ще бъде публикувано на Уебсайта.

„ЮтеКредит България“ ЕООД