Официални правила за провеждане на кампанията„Спечели награди с MyIute“ | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

Официални правила за провеждане на кампанията
„Спечели награди с MyIute“

 1. Организатор на Кампанията
  1.1. Промоционалната кампания „Спечели награди с MyIute”, наричана подолу за краткост Кампанията, се организира и осъществява от „ЮтеКредит България“ ЕООД, ЕИК 205559807, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Черковна 38, офис 4 (наричано по-долу за краткост Организатор и/или ЮтеКредит). При провеждане на Кампанията Организаторът се подпомага от „Симетрик комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 200558548.
  1.2. Официалните правила на Кампанията са публикувани на следната интернет страница: https://iutecredit.bg/specheli-nagradi-s-myiute/. Правилата са достъпни на посочената интернет страница през целия период на провеждане на Кампанията, по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
  1.3. Настоящите Правила са задължителен регламент за провеждане на Кампанията. Организаторът си запазва правото едностранно да ги допълва или изменя, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на мястотото на текущата им публикация.
 2. Период на провеждане на Кампанията
  2.1. Кампанията се провежда в периода от 05.07.2022 г. до 31.07.2023 г. включително („Период на Кампанията“).
 3. Право на участие
  3.1. В Кампанията ще бъде включено всяко физическо лице, което в периода на провеждането й:
  1. изтегли приложението MyIute и го инсталира на телефона си.
  2. активира опцията „предварително одобрен лимит“ от ЮтеКредит чрез приложението MyIute като за целта създаде свой профил и попълни всички изискуеми полета посредством лична идентификация.
  3. получи кредит в резултат на активиране на опцията „предварително одобрен лимит“ от ЮтеКредит.
  3.2. За участие в Кампанията няма да бъдат включени лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с „ЮтеКредит България“ ЕООД или „Симетрик комюникейшън“ ЕООД.
 4. Награда
  4.1. Наградите в Кампанията са: 30 броя ваучери за пазауване от сайта на „Владеа Селект“ ООД: https://www.gift-tube.com/vaucheri-za-podarak, всеки от тях на стойност 50 лева.
  4.2. Ваучерът за пазаруване е еднократен и има срок на валидност 1 година, считано от издаването му.
  Ваучерът не може да бъде заменян срещу пари или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на избраната стока, разликата до стойността на ваучера не подлежи на остойностяване.
  Ваучерът се получава и използва от печелившия участник в съотвествствие с настоящите Правила и съгласно условията на „Владеа Селект” ООД, посочени на сайта на търговеца. Всеки спечелил участник с предоставяне на личните си данни за получаване на Наградата, по реда посочен по-долу, потвърждава съгласието си с настоящите Правила, в това число с обработката на личните му данни за целите на участието му в кампанията.
  Организаторът не носи отговорност за промяна в условията на „Владеа Селект” ООД.
  4.3. Наградата се предоставя на печелившите участници в съответствие и при изпълнение на условията по т. 6.1. по-долу.
  4.4. Печелившият участник няма право да получи паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.
 5. Обявяване на печелившите участници
  5.1. Тегленето на печелившите участници ще се извърши от „Симетрик комюникейшън“ ЕООД след края на Кампанията, указан в т. 2.1. от настоящите Правила.
  5.2. Печелившите участници ще бъде избрани на случаен принцип чрез томбола, като ще бъдат изтеглени и 10 резервни участника.
  5.3. Обявяването на печелившите участници ще се извърши в срок до 7 работни дни от изтичане на периода на Кампанията, указан в т. 2.1. от настоящите Правила.
  5.4. Печелившите участници ще бъдат уведомени от „Симетрик комюникейшън“ ЕООД за спечелването на Наградата по някой от следните начини: чрез имейл; чрез SMS; чрез телефонно обаждане.
  5.5. При обявяването, по реда на т. 5.4. от настоящите Правила, печелившият участник следва да уточни със „Симетрик комюникейшън“ ЕООД детайлите по получаване на Наградата, като за целта в срок от 3 работни дни следва да представи лични данни, необходими за връчване на наградата, в това число – три имена, телефон, имейл, адрес.
 6. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата
  6.1. Наградата ще бъде доставена на посочен от печелившия участник физически или имейл адрес, или на избран от него офис на ЮтеКредит, в 30-дневен срок от датата на подаване на информацията, необходима за изпращане на Наградата, съгласно т. 6.5. от настоящите Правила. В случай че участникът не предостави необходимата информация, Наградата няма да му бъде предоставена. В подобен случай се преминава към следващ участник от резервно изтеглените лица, до раздаване на всички ваучери.
  6.2. В случай че печелившият участник желае доставянето на Наградата на посочен от него адрес, доставката се извършва с куриер, за сметка на Организатора, в срока по т. 6.1. Служителите на куриерската фирма посещават адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерът съхранява Наградата в срока по 6.1. и печелившият участник може да я получи лично.
  6.3. При получаване на Наградата печелившият Участник подписва приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателният протокол удостоверява надлежното предоставяне на Наградата, което предпоставя, че участникът е:
  6.3.1. потърсил Наградата в срока по т. 6.1.
  6.3.2. предоставил е валиден документ за самоличност, чиито данни съответстват на данните, предоставени от него по т.5.5.
  6.4. В случай че спечелил участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде получена от изрично упълномощено от него за целта лице. Пълномощното следва да е нотариално заверено.
  6.5. В случай че печелившият участник не се яви за получаване на Наградата, в срока, посочен в т.6.1., или в случай че не бъдат изпълнени условията по т. 6.3., то същият губи правото си да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставяне на Наградата, нито за обезщетяване на спечелилия участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на настоящата т. 6.5. Посочените в предходното изречение последици се прилагат и в случай че участник бъде потърсен, но не може да бъде намерен и/или не предостави данни, в срока, посочен в т. 6.1. Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът предостави невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да се премине към допълнително изтеглен, резервен участник или при изчерпването на първоначално изтеглените резервни печеливши участници да бъде изтеглен нов печеливш участник, при спазване на настоящите Общи условия.
 7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник
  7.1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност и/или затруднения за участие в Кампанията, резултат на извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми като в този смисъл Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта и до приложението MyIute ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и възпрепятстващ допускане на грешки при въвеждане на данни.
  7.2. В допълнение, Организаторът не носи отговорност поради невъзможност за участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участник, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
  7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на участник в Кампанията и/или трето лице, чиито данни са използвани неправомерно от участник и/или трето лице, независимо дали съответният участник и/или трето лице е дал съгласие за това.
  7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или предоставяне на Наградите.
  7.5. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране на отговорността му.
  7.6. Организаторът има правото без предупреждение да изключи от Кампанията Участник, който:
  7.6.1. наруши, по какъвто и да било начин, Правилата на Кампанията;
  7.6.2. вземе участие чрез използване на фалшива самоличност или от името на трето лице;
  7.6.3. публикува обидно или нецензурно съдържание в коментар под снимката на Кампанията или на Фейсбук страницата на Организатора.
  7.7. Участник, който извърши някое от нарушенията по предходната точка се дисквалифицира от Организатора без допълнително уведомление, с което губи правото си на долучи Наградата, в случай че в негова полза е възникнало подобно право.
 8. Прекратяване на Кампанията
  8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Кампанията по всяко време, при възникване на технически причини, които възпрепятстват нейното провеждане, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, включително и по разпореждане на компетентен държавен орган като в подобни случаи не дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Кампанията се обявява на https://iutecredit.bg/specheli-nagradi-s-myiute/, и има автоматично действие.
  8.2. В случай че прекратяването на Кампанията се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в Кампанията, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 9. Защита на личните данни
  9.1. С оглед администрирането на Кампанията, ЮтеКредит, подпомагащото реализацията на Кампанията „Симетрик комюникейшън“ ЕООД, в качеството си на администратори на лични данни, обработват личните данни на участниците, предоставени съгласно т. 5.5. от настоящите Правила, само и единствено за целите Кампанията и предоставяне на Наградата на печелившите участници.
 10. Други
  10.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждане и организация на Кампанията се изпращат писмено на следния адрес: info@iutecredit.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават и жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 11. Съдебни спорове
  11.1. В случай че някоя от разпоредбите на настоящиге Правила е или стане недействителна, или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби.
  11.2. Разпоредбите на настоящите Правила следва да се разглеждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
  11.3. Спорове между Организатора на Кампанията и участник в същата се решават по пътя на преговорите, чрез взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за решаване пред компетентните съдилища в Република България.