Официални правила за провеждане на кампанията „Заяви кредит и участвай в томбола за Просвета“ | IuteCredit Bulgaria

+359 700 40 111 ПОН-ПЕТ 08:00-20:00 | СЪБ-НЕД 09:00-17:30 Viber

Официални правила за провеждане на кампанията
„ Заяви кредит и участвай в томбола за Просвета“

 1. Организатор на Кампанията
  1.1. Промоционалната кампания „ Заяви кредит и участвай в томбола за Просвета”, наричана подолу за краткост Кампанията, се организира и осъществява от „ЮтеКредит България“ ЕООД, ЕИК 205559807, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Черковна 38, офис 4 (наричано по-долу за краткост Организатор и/или ЮтеКредит).
  1.2. Официалните правила на Кампанията са публикувани на следната интернет страница: https://iutecredit.bg/tombola-prosveta/
  1.3. Правилата са достъпни на посочената интернет страница през целия период на провеждане на Кампанията, по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
  1.4. Настоящите Правила са задължителен регламент за провеждане на Кампанията. Организаторът си запазва правото едностранно да ги допълва или изменя, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на мястотото на текущата им публикация.
 2. Период на провеждане на Кампанията
  2.1. Кампанията се провежда в периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2023 г. включително („Период на Кампанията“).
 3. Право на участие
  3.1. В Кампанията ще бъде включено всяко физическо лице, което в периода на провеждането й:
  3.1.1. Подаде заявка за потребителски кредит от „ЮтеКредит България“ ЕООД.
  3.1.2. Получи одобрение за потребителски кредит от „ЮтеКредит България“ ЕООД
  3.2. За участие в Кампанията няма да бъдат включени лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с „ЮтеКредит България“ ЕООД.
 4. Награда
  4.1. Наградите в Кампанията са: 5 броя абонаменти за електронната образователна платформа е-просвета, съдържаща всички електронни учебници от 1 до 12 клас на Издателска група “Просвета” и десетки хиляди дигитални образователни ресурси – кратки електронни уроци, видео и аудиоуроци, филми и 3D анимации.
  4.2. Всеки абонамент е на стойност 100 лева. Участникът няма право да заменя или да получава паричната равностойност на абонамента.
 5. Обявяване на печелившите участници
  5.1. Тегленето на печелившите участници ще се извърши от Организатора след края на Кампанията, указан в т. 2.1. от настоящите Правила.
  5.2. Печелившите участници ще бъде избрани на случаен принцип чрез томбола, като ще бъдат изтеглени и 5 резервни участника.
  5.3. Обявяването на печелившите участници ще се извърши в срок до 10 работни дни от изтичане на периода на Кампанията, указан в т. 2.1. от настоящите Правила.
  5.4. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелването на Наградата по някой от следните начини: чрез имейл или по телефон.
  5.5. При обявяването, по реда на т. 5.4. от настоящите Правила, печелившият участник следва да уточни с Организатора детайлите по получаване на Наградата, като за целта в срок от 3 работни дни следва да представи лични данни, необходими за връчване на наградата, в това число – три имена, телефон и, адрес.
 6. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата
  6.1. Наградата ще бъде доставена на посочен от печелившия участник физически или имейл адрес, или на избран от него офис на ЮтеКредит, в 30-дневен срок от датата на подаване на информацията, необходима за изпращане на Наградата, съгласно т. 6.5. от настоящите Правила. В случай че участникът не предостави необходимата информация, Наградата няма да му бъде предоставена. В подобен случай се преминава към следващ участник от резервно изтеглените лица, до раздаване на всички ваучери.
  6.2. В случай че печелившият участник желае доставянето на Наградата на посочен от него адрес, доставката се извършва с куриер, за сметка на Организатора, в срока по т. 6.1. Служителите на куриерската фирма посещават адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерът съхранява Наградата в срока по 6.1. и печелившият участник може да я получи лично.
  6.3. При получаване на Наградата печелившият Участник подписва приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателният протокол удостоверява надлежното предоставяне на Наградата, което предпоставя, че участникът е:
  6.3.1. потърсил Наградата в срока по т. 6.1.
  6.3.2. бил е надлежно идентифициран.
  6.4. В случай че спечелил участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде получена от изрично упълномощено от него за целта лице. Пълномощното следва да е нотариално заверено.
  6.5. В случай че печелившият участник не се яви за получаване на Наградата, в срока, посочен в т.6.1., или в случай че не бъдат изпълнени условията по т. 6.3., то същият губи правото си да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставяне на Наградата, нито за обезщетяване на спечелилия участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на настоящата т. 6.5. Посочените в предходното изречение последици се прилагат и в случай че участник бъде потърсен, но не може да бъде намерен и/или не предостави данни, в срока, посочен в т. 6.1. Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът предостави невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да се премине към допълнително изтеглен, резервен участник или при изчерпването на първоначално изтеглените резервни печеливши участници да бъде изтеглен нов печеливш участник, при спазване на настоящите Общи условия.
 7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник
  7.1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност и/или затруднения за участие в Кампанията, резултат на извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми като в този смисъл Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта и до приложението MyIute ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и възпрепятстващ допускане на грешки при въвеждане на данни.
  7.2. В допълнение, Организаторът не носи отговорност поради невъзможност за участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участник, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
  7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на участник в Кампанията и/или трето лице, чиито данни са използвани неправомерно от участник и/или трето лице, независимо дали съответният участник и/или трето лице е дал съгласие за това.
  7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или предоставяне на Наградите.
  7.5. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране на отговорността му.
  7.6. Организаторът има правото без предупреждение да изключи от Кампанията Участник, който:
  7.6.1. наруши, по какъвто и да било начин, Правилата на Кампанията;
  7.6.2. вземе участие чрез използване на фалшива самоличност или от името на трето лице;
  7.6.3. публикува обидно или нецензурно съдържание в коментар под снимката на Кампанията или на Фейсбук страницата на Организатора.
  7.7. Участник, който извърши някое от нарушенията по предходната точка се дисквалифицира от Организатора без допълнително уведомление, с което губи правото си на долучи Наградата, в случай че в негова полза е възникнало подобно право.
 8. Прекратяване на Кампанията
  8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Кампанията по всяко време, при възникване на технически причини, които възпрепятстват нейното провеждане, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, включително и по разпореждане на компетентен държавен орган като в подобни случаи не дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Кампанията се обявява на https://iutecredit.bg/tombola-prosveta/ и има автоматично действие.
  8.2. В случай че прекратяването на Кампанията се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в Кампанията, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 9. Защита на личните данни
  9.1. С оглед администрирането на Кампанията, ЮтеКредит, подпомагащото реализацията на Кампанията „Симетрик комюникейшън“ ЕООД, в качеството си на администратори на лични данни, обработват личните данни на участниците, предоставени съгласно т. 5.5. от настоящите Правила, само и единствено за целите Кампанията и предоставяне на Наградата на печелившите участници.
  9.2. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават от Организатора. Организаторът се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.
  9.3. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Уведомлението за поверителност, представляващо неразделна част от настоящите Правила като част II по-долу.
 10. Други
  10.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждане и организация на Кампанията се изпращат писмено на следния адрес: info@iutecredit.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават и жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 11. Съдебни спорове
  11.1. В случай че някоя от разпоредбите на настоящиге Правила е или стане недействителна, или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби.
  11.2. Разпоредбите на настоящите Правила следва да се разглеждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
  11.3. Спорове между Организатора на Кампанията и участник в същата се решават по пътя на преговорите, чрез взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за решаване пред компетентните съдилища в Република България.

Приложение: Обработка на лични данни – принципни положения

Обработка на лични данни – принципни положения

Администратор на лични данни. Обработвани лични данни
Администратор на лични данни е „ЮтеКредит България“ ЕООД с ЕИК 205559807, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Черковна“ № 38 и електронен адрес на определеното Длъжностно лице по защита на данните: dpo@iutecredit.bg.

При първоначална регистрация за Кампанията обработваме само и единствено Вашия електронен адрес.

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които допълнително можем да събираме и обработваме във връзка с предоставянето на наградите са:

● Имена;
● Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
● Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;
Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

Правно основание за обработване на личните данни
Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно, въз основа на някое от по-долу изброените основания, а именно:
● Обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Вие сте страна /в случая с участието в Кампанията се съгласявате с правилата й/ и с който се предоставя услугата на достъп до Кампанията.
● Легитимният ни интерес да установяваме, упражняваме и защитаваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор;
● Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство;
● Изрично и конкретно съгласие по отношение на изпращаната маркетинг информация.

Цели за използване на личните данни
Вашите лични данни са ни необходими, за да можем:
● За регистрация и взимане участие в промоционалната кампания;
● Ефективно да проведем и да администрираме кампанията;
● комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш;
● да Ви изпратим наградата, ако сте сред печелившите;
● да изпълним свои нормативни задължения;
● за да Ви изпращаме маркетинг информация и комуникация, когато сте дали изрично съгласие за това.
Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.


Достъп до личните данни
За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, и при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.
Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:
● Маркетинг агенции;
● Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
● Социални медии като Instagram, Facebook, без които кампанията би била невъзможна;
● Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор или с Общи условия, в които изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват предоставените лични данни за други цели, различни от определените и допустимите.

Срок за съхранявaне на лични данни
Обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем целите, посочени по-горе, в съответствие със законовите задължения за съхранение и документиране, които произтичат от българското законодателство.
Лични данни на непечеливши участници няма да се съхраняват. Личните данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срок:

 • до 1 (една) година след датата на приключване на Кампанията, когато за целите на предоставяне на наградата не е нужно да се декларира и заплаща данък, съгласно ЗДДФЛ.
 • до 5 (пет) години след датата на приключване на Кампанията, когато за целите на предоставяне на наградата е нужно да се декларира и заплаща данък, съгласно ЗДДФЛ.

След изтичането на сроковете за съхранение, личните данни ще бъдат унищожени при условие, че съхранението на данните не е необходимо за изпълнение на правно задължение или за установяване, предявяване обстоятелства или защита по правни искове.


Вашите права по отношение на личните Ви данни
Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, а именно:
● да достъпите Вашите лични данни, които обработваме и да получите копие от тях;
● личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
● да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
● в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
● в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
● да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
● когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
● да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, като ще спазим и законовите изисквания.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.
Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.


Как да се свържете с нас?
В случай, че настоящаото уведомление не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:
гр. София, ул. „Черковна“ № 38 и електронен адрес на определеното Длъжностно лице по защита на данните: dpo@iutecredit.bg.